มกอช. จับมือญี่ปุ่น เจาะลึกกฎระเบียบอาหารฟังก์ชัน เสริมคุณค่า สร้างโอกาสสินค้าเกษตรและพืชสมุนไพรไทย

0
33596

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า อาหารฟังก์ชัน (Functional food) หรืออาหารเชิงหน้าที่ เป็นอาหารที่มีสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่ไม่ได้มีเพียงคุณค่าด้านโภชนาการอาหารหลัก 5 หมู่ แต่ยังทำหน้าที่อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วย ซึ่งอาจเป็นผลจากส่วนประกอบที่มีอยู่ในอาหารนั้นอยู่แล้ว หรืออาจเป็นการเติมหรือลดสารบางชนิดเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางสุขภาพตามที่ต้องการ ส่งผลให้อาหารฟังก์ชันได้รับความสนใจจากผู้บริโภคที่มีแนวโน้มให้ความสำคัญกับอาหารและสุขภาพมากขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งยังได้รับความสนใจจากภาคเอกชน เนื่องจากสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้นหรือเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้ ดังนั้น อาหารฟังก์ชันถือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในการรักษาร่างกายหรือสุขภาพที่ดีผ่านการบริโภคอาหารในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารฟังก์ชันด้วย


ดังนั้น มกอช. ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “กฎระเบียบระบบอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารฟังก์ชันของญี่ปุ่น” ขึ้น เพื่อเรียนรู้กฎระเบียบอาหารฟังก์ชันของญี่ปุ่นเชิงลึก ทั้งด้านแนวความคิดในการพัฒนากฎระเบียบ การบังคับใช้ รวมถึงศึกษาแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับอาหารฟังก์ชันของญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง ให้แก่ผู้ที่สนใจจากภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย องค์กร และภาคเอกชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยและญี่ปุ่น ที่ มกอช. ผลักดันให้เกิดขึ้น ภายใต้การประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมในความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น หรือ JTEPA โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานกิจการผู้บริโภคญี่ปุ่น (Consumer Affairs Agency) เพื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่องกฎระเบียบอาหารฟังก์ชันของญี่ปุ่นเชิงลึก ทั้งด้านกฎระเบียบพื้นฐาน ตลอดจนถึงแนวความคิดในการพัฒนากฎระเบียบ การบังคับใช้ รวมถึงเป็นโอกาสในการศึกษาแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับอาหารฟังก์ชันของญี่ปุ่นที่ผ่านมาได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การผลักดันและส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารฟังก์ชันของไทย และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและสมุนไพรของไทยต่อไปในอนาคต


นอกจากนี้ มกอช. ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร ให้ความรู้และร่วมอภิปรายเกี่ยวกับกฎระเบียบการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพในอาหารของไทย เพื่อเชื่อมโยงกับกฎระเบียบของญี่ปุ่น
“การสัมมนาฯ ครั้งนี้ จะสร้างเสริมความเข้าใจในระบบและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาหารฟังก์ชันของญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง สามารถสอบถามประเด็นที่สนใจจากผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นโดยตรง รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาระบบส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบอาหารเชิงหน้าที่ที่มีการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพของประเทศไทยได้ ตามที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพและมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของไทยต่อไป”เลขาธิการ มกอช. กล่าว