มกอช. จับมือ ปตท. พัฒนาเกษตรกร “วังจันทร์รวมรักฯ” จ.ระยอง ผ่านการรับรอง GAP พืชอาหาร ส่งเสริมชุมชนปลูกผักปลอดภัยสำหรับบริโภค

0
9036

นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองและเครื่องหมายรับรองมาตรฐานให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) สมาชิกโครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน พร้อมทั้งมอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการรับรองฯ เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเห็นถึงความสำคัญของมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย ของสินค้าเกษตร การคงรักษาการปฏิบัติตามมาตรฐาน ต่อยอดการผลิตและช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้มีความเหมาะสมและเกิดความยั่งยืนในอนาคต โดยมี นางณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

นายครรชิต เปิดเผยว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน ร่วมกับชุมชนตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 75 ครัวเรือน 3 โรงเรียน โดยส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักปลอดภัยสำหรับบริโภค แบ่งปัน และจำหน่าย เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เห็นถึงความสำคัญด้านมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตร จึงได้ร่วมมือกับ มกอช. ในการขอรับการสนับสนุนความรู้เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรและแนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิตพืชผักแบบปลอดภัยและได้การรับรองมาตรฐาน


ทั้งนี้ มกอช. ได้รับเกษตรกลุ่มโครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยในสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) และมีความรู้ในด้านการตรวจสอบเฝ้าระวังยาฆ่าแมลงตกค้างในสินค้าเกษตรที่ผลิตและจำหน่ายในพื้นที่ด้วยตนเองด้วยการใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย (Test kit) โดยผลการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังฯ ที่ผ่านมา เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบเฝ้าระวังยาฆ่าแมลงตกค้างในสินค้าเกษตรได้ด้วยตนเอง และได้รับความรู้เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) จำนวน 55 ราย และมีเกษตรกรสมัครและผ่านการรับรองมาตรฐาน เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) จำนวน 15 ราย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรได้สำเร็จ นอกจากนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มกอช. ยังร่วมกันจัดทำเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน (เครื่องหมาย Q ) สำหรับใช้ติดบนถุง package ให้กับเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยให้ผู้บริโภคได้รับรู้และเป็นการสร้างแบรนด์สินค้าปลอดภัยเพื่อต่อยอดทางการตลาดให้กับเกษตรกร