มกอช. ติวเข้มเจ้าหน้าที่โครงการหลวง-สวพส. เตรียมความพร้อมยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐาน

0
10931

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) เป็นองค์กรที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูง เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าและคุณภาพป่าต้นน้ำ ซึ่งประกอบอาชีพด้านการเกษตร และเป็นส่วนสำคัญที่ป้องกันปัญหาการรุกพื้นที่ป่าไม้ ปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวง มีเกษตรกรผู้ปลูกพืช ได้แก่ ผัก ไม้ผล ไม้ดอก ชา กาแฟ ข้าว และพืชไร่ ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 39 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่สูงใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา และตาก ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นคุณภาพ ทำให้ผลผลิตของโครงการหลวง “ดี อร่อย สด สะอาด ปลอดภัย” จึงสามารถพัฒนาการผลิตของเกษตรกรจนได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การพัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง


มกอช. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตร ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนงานยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต จึงได้ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร ภารกิจของที่ปรึกษาเกษตรกร เทคนิคการเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน และคู่มือระบบบริหารคุณภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ที่ปรึกษาเกษตรกรประจำศูนย์พัฒนาโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวง เจ้าหน้าที่ประจำโรงคัดบรรจุของมูลนิธิโครงการหลวง และเจ้าหน้าที่ของ สวพส. จำนวน 550 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) มีทักษะในการฝึกตรวจประเมินแปลง และการเป็นที่ปรึกษาเกษตรกร สำหรับเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินจากหน่วยรับรอง ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ในการจัดระบบเพื่อให้ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์


นายพิศาล กล่าวต่อว่า การอบรมดังกล่าวฯ จะจัดขึ้น 6 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 และมกราคม 2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ของโครงการหลวง และ สวพส. ในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐาน ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ของ มกอช. ในการส่งเสริมและผลักดันการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร
“มกอช. จะร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส. หารือในประเด็นการส่งเสริม ผลักดัน การนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติ และการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ด้านการมาตรฐานและการตรวจประเมินให้กับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบและขอการรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Certification)” เลขาธิการ มกอช. กล่าว