มกอช. บุกนครนายก ดึง Q อาสาแนะเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP

0
6874

มกอช. บุกนครนายก ดึง Q อาสาแนะเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP สนับสนุนติด Q ยกระดับด้วย QR Trace ระบบตามสอบย้อนกลับ เพิ่มยอดขายด้วย DGTFarm.com

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ลงพื้นที่จังหวัดนครนายก พบเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง บ้านวังดอกไม้ พร้อมด้วยนายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก และนางสาวปทุมพร กรสุทธิโสภณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมงเชิงเกษตรและท่องเที่ยวบ้านวังดอกไม้ หมู่ 7 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

เลขาธิการ มกอช. พร้อมคณะ พบปะพูดคุยและรับฟังปัญหา พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP สนับสนุนให้ ติดตราสัญลักษณ์ Q ใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ QR Trace เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้บริโภค รวมถึง การเพิ่มโอกาส และช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร โดยนำสินค้าเกษตรไปวางใน DGTfarm.com ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เพื่อยกระดับและสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน

ทั้งนี้ เลขาธิการ มกอช. ได้ให้คำแนะนำแก่ Q อาสา มกอช. ในการทำหน้าที่ ส่งเสริม ให้ความรู้ เป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร และการตรวจประเมินเบื้องต้นกับเกษตรกรในพื้นที่ในเรื่องของการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เพื่อที่จะให้เกษตรกรได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสามารถขอการรับรองได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น เลขาธิการ มกอช. พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมสวนส้มโอ ของนางพันธ์ทิพย์ พุมมีดี ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.เครือข่ายด้านประมง) ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ซึ่งได้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2556 จากกรมวิชาการเกษตรแล้ว ซึ่งนอกจากนี้ยังได้เลี้ยงปลาในกระชัง-เพราะพันธุ์ปลานิล/ปลาทับทิม เลี้ยงปลาสลิดในบ่อดิน เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน และเพาะเลี้ยงปลาสวยงามอีกด้วย โดยโอกาสนี้ เลขาธิการ มกอช. ได้แนะนำให้เกษตรกรติดตราสัญลักษณ์ Q ที่ส้มโอ และใช้ QR Trace ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตร พร้อมแนะนำให้นำสินค้าเกษตรไปวางจำหน่ายใน DGTfarm.com ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่าย ให้มากยิ่งขึ้น