มกอช.ปลื้ม ดันมาตรฐานวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน (เซรามิก) สำเร็จ พร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมอาเซียน PFPWG ปลายปี 2566

0
26638

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางสาวเมทนี สุคนธรักษ์ ที่ปรึกษา มกอช. นำคณะทำงานประกอบด้วยนางอรทัย ศิลปนภาพร นางอุษา บำรุงพืช ที่ปรึกษา มกอช. นางสาวยุพา เหล่าจินดาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักกำหนดมาตรฐาน นายพิทักษ์ ชายสม ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยสัตว์ ผู้แทน มกอช. พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ACCSQ Prepared Foodstuff Product Working Group (PFPWG) ครั้งที่ 36 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ทั้งนี้ ที่ประชุม PFPWG ได้รับรองเอกสารวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน (เซรามิก) หรือ ASEAN Guidelines on Specific Measures for Ceramic Articles Intended to Come into Contact with Foodstuffs ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในการจัดทำจนแล้วเสร็จ รวมทั้งเห็นชอบให้ไทยนำเสนอกรอบเวลาในการปรับแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวกับการตรวจประเมินระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของประเทศสมาชิก เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานตามข้อตกลงการยอมรับร่วม MRA on PF อย่างมีประสิทธิภาพ


“นอกจากนี้ ในระหว่างการระบาดของโรค Covid19 คณะ PFPWG ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 3 ปีติดต่อกัน แต่ในการประชุม PFPWG ครั้งถัดไป คือครั้งที่ 37 (ปลายปี 2566) ประเทศไทย โดย มกอช. พร้อมเป็นเจ้าภาพสำหรับการประชุมแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบครั้งแรกของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อผลักดันการทำงานด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของอาเซียนต่อไป”เลขาธิการ มกอช. กล่าว