มกอช. ปลื้ม!! JSC MRA on PF เลือกเป็นหนึ่งผู้เชี่ยวชาญระบบการตรวจสอบ-การรับรอง

0
10995

มกอช. ปลื้ม!! JSC MRA on PF เลือกเป็นหนึ่งผู้เชี่ยวชาญระบบการตรวจสอบ-การรับรองสุขลักษณะอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ ASEAN MRA on PF

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้เข้าร่วมการประชุม Prepared Foodstuffs Product Working Group (PFPWG) ครั้งที่ 31 ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2563 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง คือ การประชุม Joint Sectoral Committee on MRA for Inspection and Certification Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff Products (JSC MRA on PF) ครั้งที่ 4 ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 และการประชุม ASEAN Committee on Harmonisation of Prepared Foodstuff Standards (ACHPFS) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคณะทำงานจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนด/ปรับประสานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารของอาเซียนสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร สารปนเปื้อน ฉลากโภชนาการ วัสดุสัมผัสอาหาร พิจารณาการดำเนินงานภายใต้ ความตกลงยอมรับร่วมอาเซียนสาขาผลิตภัณฑ์อาหาร (ASEAN MRA on PF) และการระบุถึงความช่วยเหลือทางเทคนิคและขีดความสามารถในการสนับสนุนการทำงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

ทั้งนี้ มกอช. ได้นำเสนอการทำงานเกี่ยวกับการจัดทำมาตรการเฉพาะ (specific measures) สำหรับการปรับประสานเรื่องวัสดุสัมผัสอาหาร (Food Contact Material) เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาการดำเนินการในขั้นต่อไปของการปรับประสานเรื่องวัสดุสัมผัสอาหาร นอกจากนี้ ผู้แทนกรมประมง กรมปศุสัตว์ อย. และ มกอช. รวม 4 คน ได้รับการคัดเลือกจาก JSC MRA on PF ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญของอาเซียนที่จะทำหน้าที่ตรวจประเมินความสอดคล้องของระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้ ASEAN MRA on PF