มกอช. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยในตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณภาพจนถึงมือผู้บริโภค

0
35428

วันที่ 20 ก.ย.66 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อนำคู่มือปฎิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) การนำมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ผักและผลไม้สดมาประยุกต์ใช้สำหรับตลาดกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 45 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสมาคมการค้าคลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย (TAWMA) และ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

นายพิศาล กล่าวว่า มกอช. ร่วมกับสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย (TAWMA) ได้ร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ไปปฏิบัติใช้สำหรับตลาดกลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ทั้งนี้ได้มีการหารือร่วมกันในการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน แต่ละระยะดังนี้ ระยะที่ 1 จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Standards Operating Procedure: SOP) ระยะที่ 2 พัฒนาต้นแบบและจัดทำมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยและคุณภาพตลาดกลางสินค้าเกษตร และ ระยะที่ 3 เตรียมความพร้อมระบบการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ จึงเห็นควรให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำมาตรฐานเกษตร (มกษ.) รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิด โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรที่จำหน่ายในตลาดกลาง และอำนวยความสะดวกในการค้าสินค้าเกษตรสำหรับคู่ค้าตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าเกษตรสำหรับตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรของประเทศให้มีความเป็นสากล

โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าในตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่ มกอช ได้ดำเนินการนั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาต้นแบบการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้ในตลาดกลาง อีกทั้งเป็นการนำคู่มือปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) มาปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทางการค้า รวมไปถึงการสร้างสื่อ คู่มือการเรียนรู้ ส่งเสริมการนำมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ไปใช้ในตลาดกลาง กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ต้นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตร เจ้าหน้าที่จากตลาดกลางการค้าส่งสินค้าเกษตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

“ตลาดกลางสินค้าเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบห่วงโซ่คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร เนื่องจากสินค้าเกษตรส่วนใหญ่จะต้องผ่านตลาดกลางก่อนถึงมือผู้บริโภคปลายทาง และที่ผ่านมาตลาดกลางสินค้าเกษตรได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมความปลอดภัยของสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาจำหน่ายใน ตลาดกลาง ดังนั้น มกอช. จึงมุ่งเน้นพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้าในตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตร โดยมีการจัดทำ และนำคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทางการค้า ทั้งนี้ มกอช. คาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและสร้างให้เกินความเชื่อมั่นทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร รวมไปถึง เกิดระบบการค้าอย่างเป็น ให้ธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน” เลขาธิการ มกอช. กล่าว