มกอช. รุกหนัก เดินสายหารือ WFSR และผู้ประกอบการนำเข้าผลไม้ไทยในเนเธอร์แลนด์

0
1444

มกอช. รุกหนัก เดินสายหารือ WFSR และผู้ประกอบการนำเข้าผลไม้ไทยในเนเธอร์แลนด์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำโดย ดร. จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. พร้อมคณะทำงาน ร่วมหารือกับ Wageningen Food Safety Research (WFSR) และผู้ประกอบการนำเข้าผลไม้ไทยในเนเธอร์แลนด์ หวังเชื่อมตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าของไทย – เนเธอร์แลนด์ ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ดร. จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 – 22 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา มกอช. และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้ร่วมหารือกับ Wageningen Food Safety Research (WFSR) และผู้ประกอบการนำเข้าผลไม้ไทยในเนเธอร์แลนด์ ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการจัดทำความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหารกับ WFSR สำหรับการประเมินความเสี่ยงยาสัตว์ตกค้าง เพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมให้กับบุคคลากรที่เกี่ยวข้องของไทย ในการกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) ในสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหารและอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติระหว่างประเทศและภูมิภาค ที่มีความสำคัญสำหรับใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการผลิต การค้า และการควบคุมตรวจสอบสินค้าเกษตรที่ผลิต นำเข้า และส่งออก และความเข้าใจในหลักการและการประยุกต์ใช้ Bayesian Network Model สำหรับการติดตามความเสี่ยงในการระบุถึงอันตราย ในเครื่องเทศและสมุนไพร

ในโอกาสนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับอาหารใหม่ (Novel Food) และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แมลง เพื่อการบริโภคในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “จิ้งหรีด” ซึ่งไทยมีการผลิตได้ในปริมาณมากกว่า 650,000 กิโลกรัมต่อปี และมีการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร 8202-2560 (การปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด) เพื่อยกระดับการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด และสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดให้กับผู้บริโภคแล้ว

เลขาธิการกล่าวต่อว่า ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีประชากรราว 17 ล้านคน มีพื้นที่รวมทั้งหมด 41,540 ตารางกิโลเมตร ผลผลิตทางการเกษตรของเนเธอร์แลนด์ แบ่งเป็น ผลผลิตพืช (54%) และผลผลิตปศุสัตว์ (45.7%) การเพาะปลูกพืชที่สําคัญ ได้แก่ ผัก พืชสวน มันฝรั่ง ผลไม้ น้ำตาลบีท ข้าวสาลี ไม้ดอกและไม้ประดับต่าง ๆ ส่วนการเลี้ยงปศุสัตว์ที่สําคัญ ได้แก่ วัวเนื้อและวัวนม โดยเนเธอร์แลนด์ นําเข้าอาหาร – สินค้าเกษตรจากไทยมากเป็นอันดับ 2 รองจากสหราชอาณาจักร ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 513.3 ล้านยูโร หรือคิดเป็นสัดส่วน 19% เทียบกับมูลค่าสหภาพยุโรป นําเข้าอาหาร – สินค้าเกษตรจากไทยทั้งหมด ทั้งนี้นําเข้าอาหารจําพวกเนื้อสัตว์จากไทยมากที่สุด โดยเฉพาะไก่แปรรูป และเนื้อสัตว์อื่น ๆ รายการสินค้าสำคัญที่เนเธอร์แลนด์นำเข้าจากไทยมาก 10 อันดับแรก ได้แก่ ไก่แปรรูป เนื้อสัตว์อื่นๆ น้ำสับปะรส ซอสปรุงรส สับปะรสปรุงแต่ง เมล็ดพืชผัก อาหารปรุงแต่ง เส้นพาสต้า ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด และทูน่าปรุงแต่ง

นอกจากนี้ ยังได้พบปะหารือร่วมกับบริษัท Fresh Partner Europe BV. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการนำเข้าผลไม้ไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ถึงเรื่องแนวโน้มทิศทางการค้าผักและผลไม้ในเนเธอร์แลนด์ โดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากประเทศไทย รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคทางการค้า โดยได้ไปเยี่ยมชมตลาดสินค้าเกษตรท้องถิ่น ณ Bloemenmarkt flower market อีกด้วย เลขาธิการกล่าว