มกอช. เดินหน้าติดตามและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่มาจากอาหาร

0
14448

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยผู้แทน มกอช. และผู้แทนกรมปศุสัตว์ Mr. Steve Wearne รองประธานคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร (Vice-Chairperson of the Codex Alimentarius Commission) ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมหารือโต๊ะกลมเกี่ยวกับการแก้ไขเอกสารแนวทางการบูรณาการการติดตามและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่มาจากอาหาร (Draft Guidelines on Integrated Monitoring and Surveillance of Foodborne Antimicrobial Resistance; GLIS) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการปฎิบัติที่จะนำไปสู่การติดตามและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่มาจากอาหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง War room 1 มกอช. เมื่อเร็วๆนี้

การหารือดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสาร GLIS ก่อนการประชุม virtual meeting ของคณะทำงาน Codex สาขาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-18 มิถุนายน 2564 ต่อไป โดยมุ่งเน้นให้เอกสารมีเนื้อหายืดหยุ่นและเป็นแนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในแต่ละประเทศสมาชิกที่มีศักยภาพแตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้สามารถจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพตลอดห่วงโซ่อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ