มกอช.เปิดระดมความเห็นร่างมาตรฐานฟาร์มสุกร หวังยกระดับบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกรสู่มาตรฐาน

0
7602

มกอช. เปิดวงสัมมนา ระดมความคิดเห็นร่างมาตรฐานฟาร์มสุกร สอดรับกับสถานการณ์ยุคโควิด-19 ยกระดับบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกรสู่มาตรฐาน พร้อมดันไทยขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจการเลี้ยงสุกรในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย

ดร. จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า การเลี้ยงสุกร เป็นกิจกรรมด้านการปศุสัตว์ที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีความแพร่หลายในทั่วทุกภูมิภาค ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เลี้ยงสุกรจำนวนมากกว่า 180,000 ราย ทั้งที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคหรือเพื่อการค้า โดยมีสุกรพ่อแม่พันธุ์และสุกรขุน จำนวนมากกว่า 12 ล้านตัว หมุนเวียนอยู่ในห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารของประเทศ การเลี้ยงสุกรของไทยได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการพัฒนาสายพันธุ์ ระบบการเลี้ยง การจัดการ อาหารสัตว์ สุขอนามัย และการสุขาภิบาล จนมีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ ซึ่งการส่งเสริมฟาร์มสุกรให้ได้มาตรฐานจะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหากลิ่นเหม็นและน้ำเสียที่ปล่อยออกมาจากฟาร์ม รวมทั้งป้องกันปัญหาสุขภาพสุกรและการเกิดโรคระบาดที่สำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเกษตรกรผู้เลี้ยง และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรโดยรวมของไทยได้


ทั้งนี้ ในปี 2552 มกอช. ได้จัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร และมีการนำมาตรฐานดังกล่าวไปปฏิบัติใช้ ต่อมาในปี 2558 ได้มีการทบทวนมาตรฐานดังกล่าวให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น แต่ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ทำให้มีความต้องการในการบริโภคอาหารที่สูงขึ้น ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) ในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศผู้นำเข้าสินค้าปศุสัตว์รายใหญ่ ทำให้เกิดการขาดแคลนเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด จึงนับเป็นโอกาสดีของประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพในการจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกรได้อย่างมีมาตรฐานและมีบทบาทในการเป็นผู้นำของธุรกิจการเลี้ยงสุกรในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย
รวมทั้งปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นด้านความปลอดภัยอาหารของสินค้าปศุสัตว์มากขึ้น อีกทั้งยังมีความจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในฟาร์มสุกร เพื่อลดความเสี่ยงของการสูญเสียจากโรคระบาดสุกรที่อาจแพร่กระจายเข้ามาจากประเทศข้างเคียง จึงเห็นควรให้มีการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย โดยการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรให้มีความเป็นปัจจุบัน


โดยมาตรฐานฉบับทบทวนนี้ ถูกร่างขึ้นโดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานระดับภูมิภาคของอาเซียน มีการแสดงหลักการและข้อกำหนดของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีตามรูปแบบมาตรฐานสากล รวมทั้งได้รับการปรับปรุงและปรับประยุกต์เนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปปฏิบัติในประเทศไทย ดังนั้น มกอช. จึงได้จัดการประชุมสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อร่างมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ฟาร์มสุกร แล้ว รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร
“อย่างไรก็ดี ความคิดเห็นที่ได้รับในการสัมมนาครั้งนี้ จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขร่างมาตรฐานฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานของ มกอช. ต่อไป”เลขาธิการ มกอช. กล่าว