มกอช. เปิดวงเสวนา “เส้นทางวัตถุดิบมาตรฐาน สู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ยุค 2023” มุ่งส่งเสริมเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นวัตถุดิบในโรงพยาบาล

0
35320

นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดการเสวนา “เส้นทางวัตถุดิบมาตรฐาน สู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ยุค 2023” ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom meeting โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลาดกลางค้าส่ง โมเดิร์นเทรด และสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมเสวนา ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ที่ส่งเสริมเกษตรกรทำการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด “5ร” คือ โรงแรม ร้านอาหาร เรือนจำ โรงเรียน และโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วัตถุดิบปลอดภัยเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ซึ่งมีความสำคัญในแง่ของปริมาณและคุณภาพวัตถุดิบที่รับซื้อ รวมถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ป่วยซึ่งต้องการอาหารที่มีคุณประโยชน์และปลอดภัยมากเป็นพิเศษ จากความสำคัญของการใช้วัตถุดิบปลอดภัยสำหรับโรงพยาบาล นำไปสู่การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ด้วยการให้สถานบริการสาธารณสุขมีการจัดการความปลอดภัยอาหารและมาตรการควบคุมตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารพิษโดย กระทรวงเกษตรฯสนับสนุนการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเชื่อมโยงโรงพยาบาลกับเกษตรกร/กลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ส่วน กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยไปยังโรงพยาบาลในสังกัด ด้วยการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย


ทั้งนี้ มกอช. จึงได้จัดเสวนา “เส้นทางวัตถุดิบมาตรฐาน สู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ยุค 2023” ขึ้น ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Q Hospital) ซึ่งได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และนายไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (ด้านวิชาการ) โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมเสวนา และการเสวนาหัวข้อ “กรณีศึกษาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยต้นแบบ” โดยได้รับเกียรติจากนางสาวลาวัณย์ แจ่มประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์และนักโภชนาการ โรงพยาบาลราชวิถี และนางสาวผกามาศ ครูทอง นักโภชนาการชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเสวนา
“คาดหวังว่า การเสวนาครั้งนี้ จะช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองและแบ่งปันประสบการณ์จากโรงพยาบาลที่ใช้วัตถุดิบอาหารปลอดภัย นำไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้มีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นวัตถุดิบในโรงพยาบาลได้”รองเลขาธิการ มกอช. กล่าว