มกอช. เปิดสัมมนาส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนวิถีในเมือง หนุนสร้างพื้นที่เกษตรอินทรีย์ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย พร้อมต่อยอดสู่ BCG Model

0
25594

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 ประชาชนได้รับผลกระทบในหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสภาพแวดล้อม และด้านความมั่งคงทางอาหาร และปัจจุบันวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการอาศัยในเขตเมืองมากกว่าชนบท รวมถึงมีการใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น เลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยและมีการทำเกษตรกรรมด้วยตนเองภายในพื้นที่เขตเมือง เช่น คอนโดมิเนียม พื้นที่ว่างหลังบ้าน หรือพื้นที่ว่างรกร้างในเมือง เพื่อลดความเสี่ยงจากสารเคมีปนเปื้อนที่อาจมาจากผักและผลไม้ตามท้องตลาด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของคนและสุขภาพของเมืองโดยการพัฒนาระบบนิเวศน์และและเกษตรกรรมในเมือง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และรองรับปัญหาความไม่มั่นคงทางด้านอาหารในเขตเมือง

ทั้งนี้ มกอช. โดยกองส่งเสริมมาตรฐาน (กสม.) ตระหนักถึงนโยบายและความสำคัญของเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการสร้างพื้นที่เกษตรกรรมในเมืองให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวที่สมดุลและยั่งยืน จึงได้จัด “โครงการสัมมนาส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนวิถีในเมือง” ในรูปแบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์วิถีในเมืองสู่ BCG Model” รวมทั้งมีวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ในเมือง

“การสัมมนาครั้งนี้ เชื่อว่า จะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการทำเกษตรอินทรีย์และการดูแลรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร รวมถึงกรณีศึกษาการทำเกษตรอินทรีย์ในเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และแนะนำต่อให้กับผู้อื่นที่สนใจนำไปผลิต บริโภค หรือจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย” เลขาธิการ มกอช. กล่าว