มกอช. เปิดเวทีหารือผู้ประกอบการแปรรูป-ส่งออกจิ้งหรีด พร้อมเปิดตลาดเม็กซิโก-สหภาพยุโรป

0
12223

มกอช. เปิดเวทีหารือผู้ประกอบการแปรรูป-ส่งออกจิ้งหรีด พัฒนาการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต เตรียมพร้อมเปิดตลาดเม็กซิโก-สหภาพยุโรป เล็งปี 65 ขยายกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับแมลงกินได้ชนิดอื่นเพิ่ม

วันนี้ (5 ก.พ.64) นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้จัดประชุมหารือแนวทางการยกระดับการผลิตและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสินค้าจิ้งหรีดเพื่อการส่งออก ร่วมกับผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และผู้แทนภาคอุตสาหกรรมจิ้งหรีดในประเทศไทย ได้แก่ ผู้ประกอบการแปรรูปและส่งออกจิ้งหรีดทั้งในรูปแบบอาหารและอาหารสัตว์ ผู้แทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและแปลงใหญ่ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และแนวทางการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการในการยกระดับการอุตสาหกรรมการผลิตจิ้งหรีดของไทย การเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับเกษตรกรเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าที่มีความสมดุลระหว่างปริมาณการผลิตและความต้องการของตลาด และการพัฒนาการส่งออกผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดของไทย รวมทั้งเพื่อเป็นอาหารมนุษย์และเป็นอาหารสัตว์ โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศไทยไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าจิ้งหรีดหลักของโลกตามนโยบายของกระทรวงเกษตรสหกรณ์

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ เป็นการต่อยอดการดำเนินการที่ผ่านมาของ มกอช. และกรมปศุสัตว์ หลังจากที่ได้กำหนดมาตรฐานมาตรฐาน “GAP ฟาร์มจิ้งหรีด” หรือ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ. 8202-2560) และส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรจิ้งหรีดแปลงใหญ่ให้สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP ฟาร์มจิ้งหรีด ซึ่งเป็นส่วนต้นน้ำของห่วงโซ่การผลิต และการจัดหาตลาดต่างประเทศเพื่อขยายตลาดการส่งออกโดยการดำเนินการเปิดตลาดจิ้งหรีดเม็กซิโกและสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเพิ่มเติม ซึ่งเป็นส่วนปลายน้ำของห่วงโซ่การผลิต

นอกจากนี้ เป็นการหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมจิ้งหรีด โดยเฉพาะผู้ประกอบการผลิตและผู้ส่งออกซึ่งเป็นส่วนของกลางน้ำ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงเกษตรกรส่วนต้นทางและตลาดปลายทางให้ครบห่วงโซ่อุปทาน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดและกฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดของประเทศคู่ค้า แนวทางการเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานกระบวนการผลิตและตรวจรับรองต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดไปยังตลาดศักยภาพสูง เช่น สหภาพยุโรป และเม็กซิโก ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า รวมทั้งแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่ภาครัฐจะสามารถเข้าไปสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมจิ้งหรีดของไทยเข้าสู่ระบบมาตรฐานครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมจิ้งหรีดในตลาดโลก

“มกอช. ร่วมหารือกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวทางการทางการเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรและผู้แปรรูป โดยเฉพาะการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรจิ้งหรีดแปลงใหญ่และเกษตรกรรายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนและบริหารการจัดการผลิตจิ้งหรีดได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการแปรรูป ตอบโจทย์ความต้องการเชิงอุปสงค์-อุปทาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณการผลิตและความต้องการของตลาดตามแนวคิดของการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบการตลาดนำการผลิต โดย มกอช. จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมในแต่ละระดับการผลิต ตั้งแต่เกษตรกร ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมต่อการผลิต แปรรูป และส่งออก การประสานตลาดปลายทาง เพื่อพัฒนาเครือข่ายการตลาด ช่องทางการจำหน่าย ตลอดจนถึงการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับทั้งการผลิต แปรรูป และขยายไปสู่ตลาดแมลงกินได้ประเภทอื่นๆ ซึ่ง มกอช. กำลังดำเนินการศึกษาวิจัยศักยภาพแมลงกินได้และที่สามารถผลิตใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์ในปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งเตรียมเสนอขยายการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับแมลงกินได้ชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2565” เลขาธิการ มกอช. กล่าว