“มนัญญา สั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์รวบรวมทรัพย์สินที่ ปปง. อายัดสหกรณ์ทุจริตเสนอวิษณุนำทรัพย์ใช้ประโยชน์ระหว่างรอคดีสิ้นสุด”

0
31198

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเพื่อขอคำชี้แนะเรื่องแนวคิดให้สหกรณ์ ที่ถูกกระทำทุจริตจากเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นำทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการอายัดดำเนินคดีของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มาเปิดให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์นั้น ๆ ซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก และสามารถลดยอดหนี้ของสหกรณ์เหล่านั้นได้ เนื่องจากปัจจุบันมีทรัพย์สินทั้งสิ่งก่อสร้างและสินทรัพย์ที่มีชีวิตซึ่งสหกรณ์หลายแห่งถูกอายัดไว้ โดยรองนายกฯ ได้ให้ความเห็นว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ แต่ให้ไปรวบรวมรายละเอียดของโครงการทั้งหมดเพื่อนำหารือกับ ปปง. อีกครั้ง

“ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ไปประชุมกับสหกรณ์ที่กรมฯ ดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีหรือ ปปง. ได้มี การดำเนินการอายัดทรัพย์ไว้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุด แล้วให้ทำรายละเอียดของทรัพย์ทั้งหมดแยกประเภทให้ชัดเจน เพื่อนำข้อสรุปเสนอรองนายกฯ นัดประชุม ปปง. และวางมาตรการนำทรัพย์ออกมาบริหารจัดการ เช่น กรณีคอนโดมิเนียมหรือ โรงแรม อสังหาริมทรัพย์หลายแห่งอยู่ในทำเลที่ดีสามารถเปิดให้เช่าหรือใช้ประโยชน์ที่สร้างรายได้คืนกลับมาได้ ปัจจุบันถูกทิ้งอายัดไม่สามารถใช้ประโยชน์ทำให้สินทรัพย์เสื่อมสภาพ เสื่อมค่าลงไปทุกวัน จึงเห็นว่าควรจะมีแนวทางใช้ประโยชน์กับทรัพย์เหล่านี้ หรือกรณีบ้านเช่า คอนโดมิเนียม ที่ดิน หรือฟาร์มปศุสัตว์เพื่อให้ได้ทรัพย์สินหมุนเวียนเป็นรายได้คืนกลับมายังสหกรณ์เพื่อเสริมสภาพคล่องของสหกรณ์ หรือจัดคืนให้สมาชิก เป็นต้น”

ทั้งนี้ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ ดังนี้ 1. ทำรายงานทรัพย์สินที่ถูกอายัดและมูลค่าของทรัพย์สิน 2. สหกรณ์ได้จัดการทรัพย์สินที่ถูกอายัดอย่างไร มีผลอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง และ 3. สหกรณ์แต่ละแห่งต้องการให้มีการช่วยเหลืออย่างไร


นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เตรียมประสานสหกรณ์ที่ ปปง. ได้มีการยึดอายัดทรัพย์กรณีการทุจริตในสหกรณ์เพื่อสรุปประเด็นและจำนวนสินทรัพย์เพื่อเสนอ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พิจารณาโดยเร็วและจะได้หารือกับ ปปง.ถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและสามารถนำทรัพย์มาใช้ประโยชน์ได้แทนการปล่อยไว้จนเสื่อมโทรม นอกจากนั้นจะได้รับฟังเสียงจากสหกรณ์แต่ละแห่งด้วยว่ามีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้

เบื้องต้น กรมส่งเสริมสหกรณ์รายงานว่ามีทรัพย์ที่ ปปง.ได้ยึดอายัดไว้และประกาศในราชกิจจานุเบกษา อาทิ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด มีการยึดจำนวน 2 ครั้ง 25 รายการ มูลค่า 87.8 ล้านบาท ได้แก่ ที่ดิน จำนวน 8 แปลง โรงแรม รถยนต์ กระเป๋าแบรนด์เนม นาฬิกาหรู 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จำกัด จำนวน 27 รายการ มูลค่า 1.6 ล้านบาท ที่ดิน 5 แปลง สิทธิเรียกร้องกรมธรรม์ประกันชีวิต 3. สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด มูลค่า 128 ล้านบาท 4. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด จำนวน 45 รายการ มูลค่า 1,450 ล้านบาท