ยุติธรรม จับมือภาคีร่วม Kick off แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง

0
26139

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการอีกกว่า 20 กระทรวง เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 โดยมีภาคีเครือข่ายผู้เข้าร่วมงานเป็นสักขีพยานทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ

นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเป็นภาคี สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ รวมทั้งเข้าร่วมกระบวนการ การนำเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กลไก UPR ซึ่งการมีแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถือเป็นหนึ่งในกลไก ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศ ให้แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในภาพรวมประเทศให้ลดลงได้ โดยมีการกำหนดกรอบแนวทางที่ชัดเจน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ปรากฏในปัจจุบัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยในวันนี้จะเห็นว่ามีส่วนราชการที่ได้นำผลสำเร็จจากการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ได้มานำเสนอ เช่น กรมสรรพากร ที่ได้นำเสนอเรื่องการ นำมาตรการทางภาษีมาใช้เพื่อให้ผู้ประกอบการจ้างงานคนพิการ และจ้างงานผู้สูงอายุ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการเรื่องการลบประวัติผู้กระทำผิดที่ เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งส่งผลให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับตัวกลับใจและใช้ชีวิตใน สังคมได้เป็นปกติ และการประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ ในครั้งนี้ จะนำไปสู่จุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือ ที่จะร่วมขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายการละเมิด สิทธิมนุษยชนลดลง

ด้านนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) เกิดขึ้นจากการได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ เพื่อให้เป็นแผนที่เกิดจากการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้จัดงานประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลสำเร็จ ของการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 รวมทั้งนำเสนอสาระสำคัญของแผนสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ ฉบับที่ 5 ซึ่งประกอบด้วยแผนรายด้าน ๕ ด้าน และแผนรายกลุ่ม ๑๑ กลุ่ม เพื่อให้ส่วนราชการ ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศได้รับทราบ และเตรียมพร้อมในการร่วมขับเคลื่อนให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ภายในงานมีการนำเสนอแลกเปลี่ยนประเด็นทางสังคมในด้านต่าง ๆ โดยนักวิชาการ ศิลปินและนักขับเคลื่อนทางสังคม ได้แก่ รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด ที่ปรึกษาการยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 คุณนรพันธ์ ทองเชื่อม นำเสนอประเด็นใหม่ที่ปรากฏในแผนกับกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช คุณกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือคุณกัน จอมพลัง นักธุรกิจที่มีความสนใจประเด็นด้านการช่วยเหลือสังคม และคุณซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ ศิลปินกับมุมมองของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย นอกจากนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มีการถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่าน Facebook Page กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนเชิญหน่วยงานที่มีผลงานเด่นจากขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 มาร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการนำเสนอผลงาน เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ดำเนินงานเรื่องพัฒนาดิจิทัลสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ การเคหะแห่งชาติ ที่ดำเนินการปรับปรุงบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย กรมสรรพากร ที่ใช้มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ดำเนินโครงการโคกหนองนาโมเดล และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ดำเนินการลบประวัติอาชญากรเด็กและการเบี่ยงเบนคดีเด็กออกจากกระบวนการยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิฯ ที่ดำเนินการเรื่องการส่งเสริมการเคารพสิทธิ ฯลฯ

ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 5 ในครั้งนี้จะสามารถเป็นพลังผลักดันและสร้างแรงขับเคลื่อนในงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งได้ต่อไป