รมช.ธรรมนัส พร้อมเสริมแกร่งหมอดินอาสา ช่วยขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยเข้มแข็ง

ร.อ. ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน และให้แนวทางการทำงานแก่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน

0
1094

 

รมช.ธรรมนัส พร้อมเสริมแกร่งหมอดินอาสา ช่วยขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยเข้มแข็ง

            

ร.อ. ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน มอบแนวทางการทำงานแก่หมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อพัฒนาศักยภาพหมอดินอาสาอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความรู้ของหมอดินอาสาให้สามารถนำองค์ความรู้จากการอบรมไปต่อยอดในพื้นที่ของตนเอง และถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการที่ดินได้อย่างยั่งยืน

         

กรมพัฒนาที่ดิน จัดอบรมหมอดินอาสา 77 จังหวัด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หมอดินอาสาประจำจังหวัดรับทราบทิศทางการประสานงานกับกรมพัฒนาที่ดินในบทบาทของหมอดินอาสา ในการสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเปิดเวทีพบปะแลกเปลี่ยน ระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารเครือข่ายของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งเพิ่มความรู้ เทคโนโลยีใหม่ให้กับหมอดินอาสาหมอดินอาสาระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด เข้าร่วมการอบรมระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน จตุจักร กรุงเทพฯ

เพื่อให้ได้แนวทางการทำงานเครือข่ายของหมอดินอาสาทุกระดับ ได้แบ่งกลุ่มหมอดินอาสาเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การจัดทำฐานข้อมูลของหมอดินอาสาทั้งประเทศ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน กรมพัฒนาที่ดินมีหมอดินอาสาในระบบจำนวน 74,267 ราย โดยมีการจัดการและรวบรวมข้อมูลรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลประจำตัวหมอดิน การพัฒนาพื้นที่ ข้อมูลรูปภาพ เพื่อประมวล วิเคราะห์ พัฒนาเป็น Big data สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาเกษตรกร และพื้นที่เกษตรกรรม          

กลุ่มที่ 2 ทำความเข้าใจบทบาทของหมอดินอาสา เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของหมอดิน และกำหนดบทบาทการทำงานของหมอดินระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ในรูปแบบของเครือข่าย สร้างความรักความสามัคคี และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลทรัพยากรดิน

กลุ่มที่ 3 ขับเคลื่อนการเกษตรอินทรีย์ โดยหมอดินอาสา เป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนจากวิถีเดิม เป็นเกษตรอินทรีย์ การปรุงดินให้น้ำ และดูแลแปลงเพาะปลูก

กลุ่มที่ 4 จัดทำแผนการพัฒนาที่ดินระดับตำบล โดยความร่วมมือของหมอดินอาสา เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ที่ดิน โดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มที่ 5 พัฒนาศูนย์เรียนรู้หมอดิน เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงาน บริการปัจจัยการผลิต รับเรื่องความเดือดร้อนของเกษตรกร และแก้ไขปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน

กลุ่มที่ 6 การเตือนภัยพิบัติ โดยทำหน้าที่เป็นเป็นผู้ประสานงาน/รายงาน กรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ และร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย

 

#AllnewsExpress  #กรมพัฒนาที่ดิน #หมอดินอาสา #รมช