รมช.ธรรมนัส มอบแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแก่ชุมชนชาวดอยหล่อ

0
1826

รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่เชียงใหม่ มอบแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแก่ชุมชนชาวดอยหล่อ


(26 ต.ค.62) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อน/อ่างเก็บน้ำและพื้นที่ประสบภัยแล้ง ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  และส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน ในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ อ.ดอยหล่อ ได้มีกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน ดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 27 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 3,583 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 758 ครัวเรือน และในปี 2562 นี้ ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) มาเป็นประธานในการส่งมอบแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 6 แห่ง ให้กับเกษตรกรและประชาชน ได้แก่


1. โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2561  และระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 3,287 เมตร พร้อมอาคารโรงสูบน้ำและปั๊มสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว บ้านเวียงทอง หมู่ 25 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ แบบเลขที่ 00661 ย. ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 พื้นที่ได้รับประโยชน์ 80 ครัวเรือน 400 ไร่

2. โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562  ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 857 เมตร
บ้านห้วยเปายง หมู่ 15 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ แบบเลขที่ 01562 ย. ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 พื้นที่ได้รับประโยชน์ 69 ครัวเรือน 107 ไร่

3. โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 คลองส่งน้ำ ความยาว 527 เมตร บ้านทุ่งปุย หมู่ 3 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ แบบเลขที่ 01662 ย. ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 พื้นที่ได้รับประโยชน์ 42 ครัวเรือน 66 ไร่

4. โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 616 เมตร บ้านไร่สว่างอารมณ์ หมู่ 21 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ แบบเลขที่ 04862ย. ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 พื้นที่ได้รับประโยชน์ 40 ครัวเรือน 400 ไร่

5. โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 ขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 292,300 ลบ.ม. พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 1,099 เมตร บ้านไร่บวกบง หมู่ 26 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ แบบเลขที่ 00161 ช. ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  พื้นที่ได้รับประโยชน์ 30 ครัวเรือน 220 ไร่

6. โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 ขุดลอกคลอง  ความยาว 1,117 เมตร บ้านโทกเสือ หมู่ 18 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ แบบเลขที่ 04361 น. ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 พื้นที่ได้รับประโยชน์ 35 ครัวเรือน 250 ไร่

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับฟังปัญหาเกี่ยวกับน้ำเพื่อการเกษตร จุดรับซื้อมะม่วง และตลาดรับซื้อผลผลิตมะม่วง แปลงใหญ่ ของ อ.ดอยหล่อ โดยมี นายจรัส ศรีสุภา ประธานเกษตรกรมะม่วงแปลงใหญ่ เป็นผู้แทนเกษตรกร ในพื้นที่เสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และพบปะอาสาสมัครฝนหลวง (มะม่วงแปลงใหญ่) และพื้นที่ใกล้เคียง และพบปะเกษตรกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอําเภอดอยหล่อ ณ พื้นที่มะม่วงแปลงใหญ่ บริเวณอ่างเก็บน้ําหนองหลวง ตําบลดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ทางด้าน นางสาวเบญจพร เปิดเผยว่า การบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตรพื้นที่ อำเภอดอยหล่อ โดยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ได้เข้ามาดำเนินงานขับเคลื่อนในพื้นที่ 2 ส่วน ได้แก่

1. งานแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้แก่ 1)งานก่อสร้างคลองส่งน้ำ จำนวน 2 แห่ง 2)งานขุดลอกสระน้ำ และคลองส่งน้ำ จำนวน 4 แห่ง 3)งานก่อสร้างสระเก็บน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ PE จำนวน 7 แห่ง 4)ก่อสร้างระบบส่งน้ำท่อ PE จำนวน 9 แห่ง และ 5)ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ และระบบท่อ 2 แห่ง

2. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกเป็น 1)แปลงใหญ่ด้านข้าว จำนวน 15 แปลง 2)แปลงใหญ่ด้านพืช (ไม้ผล พืชผัก ผึ้ง) จำนวน 60 แปลง 3)แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (ไก่ประดู่หางดำ, ไก่ไข่, นมโค) จำนวน 8 แปลง 4)แปลงใหญ่ประมง จำนวน 1 แปลง

 

#AllnewsExpess