รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำแม่น้ำท่าจีนและคลองสุนัขหอน เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการใช้อุปโภค-บริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม

0
9835

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำแม่น้ำท่าจีนและคลองสุนัขหอน ณ วัดธรรมโชติ จ.สมุทรสาคร ว่า การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2563/2564 ลุ่มน้ำท่าจีนได้รับน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นแหล่งน้ำหลัก สำหรับจัดสรรน้ำให้กับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ และเขื่อนศรีนครินทร์ รวม 4,807 ล้านลูกบาศก์เมตร ( ข้อมูลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ) ส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 5,771 ล้านลูกบาศก์เมตร (ข้อมูลวัน 1 พฤศจิกายน 2563 ) กรมชลประทานได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2563/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 ประมาณ 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค เพื่อรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ เพื่อการทำอุตสาหกรรมและการปลูกพืชต่อเนื่อง และเพื่อสำรองน้ำต้นฤดูฝน ปี 2564 ( พ.ค.-ก.ค.2564 )

ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/2564 การบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้าแม่กลอง จะต้องควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำท่าจีน ที่ปากคลองจินดา เกณฑ์เฝ้าระวังไม่เกิน 0.75 กรัม/ลิตร และควบคุมค่าความเค็มใน แม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานีประปาสำแล เกณฑ์เฝ้าระวัง ไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร โดยสภาพปัจจุบันค่าความเค็ม ในแม่น้ำท่าจีนที่ปากคลองจินดามีค่าเท่ากับ 0.28 กรัม/ลิตร ( วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ) และค่าความเค็ม ใน แม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานีประปาสำแล ที่มีค่าเท่ากับ 0.15 กรัม/ลิตร ( วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ควบคุม ที่กำหนดไว้สถานการณ์โดยรวมสถานการณ์น้าในแม่น้ำท่าจีน อยู่ในเกณฑ์ปกติ

คลองสุนัขหอนเป็นคลองธรรมชาติ ประกาศเป็นทางน้ำชลประทาน มาตรา 5 เป็นทางน้ำชลประทานประเภท 2 (ทางน้ำที่ใช้ในการคมนาคม แต่มีการชลประทานร่วมอยู่ด้วย เฉพาะภายในเขตที่ได้รับ ประโยชน์จากการชลประทาน) ตั้งแต่แม่น้ำท่าจีน ต.ท่าจีน ถึงต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร กับแม่น้ำแม่กลอง ที่อ.เมืองสมุทรสงคราม เพื่อรับรองการระบายน้ำจากคลองสาขาสายต่างๆ แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคลองสุนัขหอน ได้แก่ 1. ขุดลอกคลองสุนัขหอนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 31.00 กิโลเมตร ขนาดก้นคลอง กว้าง 15.00 – 25.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 2. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ตามแนวคันควบคุมน้ำทะเล จำนวน 6 แห่ง 3. ก่อสร้างประตูระบายน้ำ กลางคลองสุนัขหอน และก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปลายคลองนิคม 2 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 4. ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปากคลองสุนัขหอน ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร