รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ จ. อำนาจเจริญ เดินหน้ามอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 พร้อมปัจจัยการผลิต 
ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

0
8471

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) มอบบัตรดินดี รวมทั้งแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน แก่เกษตรกร ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยาน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยผลผลิตต่าง ๆ รวมถึงนโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ในการเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงได้เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตร และงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน

“ในวันนี้มีความยินดีที่ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01)
แก่เกษตรกร จำนวน 150 ราย 150 แปลง เนื้อที่ 590-2-64 ไร่ มอบบัตรดินดี จำนวน 10 ราย แหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน จำนวน 10 ราย ทำให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเกษตรกรได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว เกษตรกรยังได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้มีที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน มีหน้าที่ที่จะต้องทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง
ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจนทำให้ไม่เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม รวมทั้งต้องมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างเคร่งครัดต่อไป

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536 เป็นต้นมา มีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าทำประโยชน์และรับมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 แล้ว จำนวน 31,650 ราย 38,879 แปลง เนื้อที่ประมาณ 364,468 ไร่นอกจากการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรแล้ว ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ยังมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากได้รับการจัดที่ดิน ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน และอยู่กินในพื้นที่อย่างยั่งยืน