รมช.ธรรมนัส เดินหน้ามอบหนังสือ ส.ป.ก.4 – 01จังหวัดตรัง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

0
8194

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (...4-01) และการรับฟังประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ ารจัดที่ดินและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง สหกรณ์การเกษตรนาโยง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยงจ.ตรัง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีนโยบายในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ และกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน พร้อมพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รมช.ธรรมนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (...4-01) ให้แก่เกษตรกรจำนวน 130 ราย และมอบบัตรดินดีแก่เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 4 ราย พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดที่ดิน การตรวจสอบการถือครองที่ดินการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาอาชีพ และการช่วยเหลือด้านหนี้สินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ จังหวัดตรังมีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน รวม 10 อำเภอ 62 ตำบล มีพื้นที่ประมาณ 586,962 ไร่ พื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินประมาณ 354,671 ไร่ ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรแล้ว 302,095 ไร่ และคงเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีก 52,576 ไร่