รมช.ธรรมนัส ขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขและปรับปรุง เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกร

0
9623

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานโครงการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ว่า เนื่องจาก จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ทำให้มีการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทรัพยากรด้านที่ดิน ซึ่งพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติ ทำให้มีการนำที่ดินไปประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมที่พัก สถานบริการ ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และทาง ส.ป.ก.ภูเก็ต จะต้องดำเนินการตามระเบียบฯ ในการสั่งให้สิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พร้อมเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) และการดำเนินการต่อเนื่องทั้งคดีแพ่งและอาญา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเกษตรกรที่ต้องสูญเสียที่ดินทำกิน

“จากนโยบายของทางกระทรวงเกษตรฯ ว่าในพื้น ส.ป.ก.ภูเก็ต ที่เป็นโรงแรม จะไม่มีการทุบทำลายโรงแรม แต่จะหาแนวทางที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน อาจปรับแก้กฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ การดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับการทำการเกษตร และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น มีการเก็บค่าเช่าที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร ในอัตราค่าเช่าที่แตกต่างจากพื้นที่ทำการเกษตร และนำเงินมาเข้ากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อนำไปช่วยเหลือคนในพื้นที่ต่อไป เป็นต้น ดังนั้นในวันนี้จึงได้มาดำเนินการรับฟังคนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางที่จะนำไปสู่การปรับปรุงระเบียบกฎหมายของ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับพื้นที่ตอบสนองกับความต้องการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกร” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน รวม 3 อำเภอ 13 ตำบล เนื้อที่ประมาณ 32,372 ไร่ เนื้อที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินประมาณ 13,070 ไร่ และได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรไปแล้ว จำนวน 474 ราย 571 แปลง เนื้อที่ประมาณ 8,202 ไร่ มีการ เพิกถอน ส.ป.ก.4-01 จำนวน 132 ราย 160 แปลง เนื้อที่ 2,676 ไร่ และมีการดำเนินการทางคดีตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันดังนี้ คดีแพ่ง 19 คดี คดีปกครอง 57 คดี คดีอาญา 17 คดี รวมจำนวน 93 คดี อีกทั้ง ภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต มีการมอบนโยบายและรับฟังข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต พร้อมพบปะเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก.ภูเก็ตเพื่อรับฟังสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ