“รมช.ประภัตร” กระตุ้นศูนย์ข้าวชุมชนเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดโลก

0
7151

นายประภัตรโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นประจำปี​ 2563​ พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ​ “นโยบายการผลิตข้าวและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนและองค์กรชาวนาในงานสัมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนาโรงแรมทีเคพาเลซแอนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะเมล็ดพันธุ์เปรียบเสมือนหัวใจของการเพาะปลูก  ถ้าได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีจะยิ่งทำให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามสร้างระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น โดยศูนย์ข้าวชุมชนจะถือเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักที่จะทำงานร่วมกันกับทางกรมการข้าวเพื่อดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีและเพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละปีด้วย

นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรชาวนา จึงได้กำชับให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งหาแนวทางในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนา รวมทั้งปรับปรุงเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาดโลก อย่างไรก็ตามศูนย์ข้าวชุมชนถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน เนื่องจากกรมการข้าวมีกำลังในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพียง 85,000 ตันต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ ศูนย์ข้าวชุมชนจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะนำเมล็ดพันธุ์ดีไปขยายต่อให้เพียงพอกับเกษตรกร นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจแปลงข้าวของชาวนาว่าขาดตกบกพร่องสิ่งใด ให้เข้าไปสนับสนุน เช่น บ่อน้ำ หรือเครื่องจักรต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ชาวนาทำนาได้ผล ซึ่งขณะนี้ กรมการข้าวกมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหลากหลายเพื่อแข่งขันกับตลาดโลดโดยเฉพาะเวียดนาม และอินเดียอีกด้วยนายประภัตร กล่าว

นายประภัตร กล่าวต่อไปว่า ความสำเร็จของศูนย์ข้าวชุมชนคือความสำเร็จของระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศ องค์กรต้องมีความเข้มแข็ง รัฐบาลได้มีการสนับสนุนศูนย์ข้าวชุมชนอย่างเต็มรูปแบบทั้งด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่สำคัญ คือ เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากกรมการข้าว ศูนย์ละ 3 ตัน ระบบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการและที่สำคัญ คือ เป็นปีแรกที่ได้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน20 ชุด และเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 200 ชุด ให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนเพิ่มขึ้นในปีต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้พัฒนาศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน โดยมีเป้าหมายให้ศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อศูนย์ 

สำหรับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นประจำปี​ 2563​ มีจำนวน​ 4​ ประเภทโดยคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีความโดดเด่นระดับประเทศได้แก่รางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนาระดับประเทศนางรจนาสีวันทาจังหวัดสุรินทร์ รางวัลผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับประเทศกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุมจังหวัดกำแพงเพชรรางวัลศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นประเภทข้าวหอมมะลิระดับประเทศวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกระสังจังหวัดนครราชสีมาและรางวัลศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นประเภทข้าวอื่นๆระดับประเทศศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าเยี่ยมจังหวัดนครราชสีมา