“รมช.ประภัตร” มอบนโยบายกรมการข้าว กำชับการผลิตเมล็ดพันธุ์ ต้องเพียงพอต่อเกษตรกร

0
7703

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเตรียมการและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 และเสนอขอตั้งงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวปี พ.ศ. 2565 พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของงาน ณ บึงฉวากรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 21 -22 กันยายน 2563


นายประภัตร กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำและให้ความสำคัญในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่ต้องเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ที่มากขึ้น ดังนั้นกรมการข้าว ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการผลิตเมล็ดและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เกษตรกรได้ใช้ในการเพาะปลูกอย่างทั่วถึง โดยมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 28 ศูนย์ เป็นกำลังหลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ดีที่เพียงพอต่อความต้องการ ที่จะส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และยังเป็นการลดต้นทุน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อเกษตรกรในประเทศ


นายณัฏฐกิตติ์ เปิดเผยว่า กองเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมด้วยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 28 ศูนย์ จะร่วมมือกันผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกร ตามนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอ สามารถเป็นที่พึ่งให้กับเกษตรกรต่อไป