รมช.มนัญญา ติดตามความก้าวหน้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน จังหวัดพังงา สร้างคนรุ่นใหม่สานต่ออาชีพเกษตรกรสู่ความยั่งยืน

0
7528

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ในจังหวัดพังงา  ณ พื้นที่ทำการเกษตรของ นายพันธรักษ์ เตี๋ยวบำรุง หมู่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพเกษตรกรและต้องการกลับคืนสู่บ้านเกิดเพื่อสานต่ออาชีพของครอบครัว และมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้น

สำหรับจังหวัดพังงา มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 21 ราย สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 9 แห่ง นายพันธรักษ์ เตี๋ยวบำรุง อายุ 49 ปี หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ในพื้นที่อำเภอกะปง จังหวัดพังงา กล่าวถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการกลับมาทำการเกษตรที่ภูมิลำเนา ว่าได้ลาออกจากงานประจำในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานจังหวัดชลบุรี  เพื่อดูแลบิดา มารดา และผันตัวมาประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างเต็มตัว โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในสวนปาล์มที่บิดามารดามอบให้ ทำการขุดสระน้ำเพื่อให้มีแหล่งน้ำในการทำเกษตรและเลี้ยงปลา ศึกษาสายพันธุ์ไก่สวยงามจากต่างประเทศที่สามารถนำมาเลี้ยงได้ในพื้นที่ เช่น ไก่โปรเเลนด์ ไก่ชิคกี้ และมีไก่พันธุ์ไทย เช่น ไก่ฟ้าและไก่ดำ การปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้ ทำปุ๋ยผสมใช้เองเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกะปง จำกัด เพื่อศึกษาเรื่องการรวมกลุ่ม ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สร้างการมีส่วนร่วมกับสถาบันเกษตรกรในชุมชน

รมช.มนัญญา กล่าวว่า โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ช่วยผลักดันให้ลูกหลานเกษตรกรได้กลับมาช่วยพัฒนาการเกษตรของครอบครัว เกษตรกรมีการพัฒนาตัวเอง มองหาโอกาสและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ สหกรณ์มีการยกระดับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยเฉพาะธุรกิจในด้านการเกษตร เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำเรื่องการเกษตร การผลิตอาหาร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก หากทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาระบบสหกรณ์ และยกระดับสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถของสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ก็จะหลุดพ้นจากความยากจน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร จะสามารถช่วยกันขับเคลื่อนให้การดำเนินกิจกรรมเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

จากนั้นได้มอบพันธ์ุปลาหมอชุมพรแก่เกษตรกร และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กลุ่มวิสาหกิจจักสานหมวกใบร่มข้าว สหกรณ์การเกษตรกะปง จำกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา กรมวิชาการเกษตร