รมช.มนัญญา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “อบรมสัมมนาหน่วยรับรองฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2564″ พัฒนาระบบการรับรองฮาลาลไทยสู่ระดับสากล

0
8425

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา “อบรมสัมมนาหน่วยรับรองฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2564” ณ ภัตตาคารสินธร ถนนศรีนครินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทย มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมฮาลาลโลก เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพหลายด้าน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศที่มีความโดดเด่นและเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งประเทศไทยมีวัตถุดิบพื้นฐานโดยเฉพาะภาคการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ เป็นต้น มีการรับรองฮาลาลอย่างมีระบบมาตรฐานการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ทำให้ฮาลาลของประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นจากประชาคมโลกด้วยการรับรองฮาลาลตามศาสนบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม

รมช.มนัญญา กล่าวว่า ปัจจุบันประชาคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรมุสลิม มีความต้องการและตระหนักถึงหลักการแห่งศาสนาอิสลามในการอุปโภคบริโภคสิ่งที่ฮาลาลและปลอดภัย มาตรฐานฮาลาลเป็นมาตรฐานที่มาจากหลักการแห่งศาสนาอิสลาม และประเทศไทยมีมาตรฐานฮาลาลเป็นที่ยอมรับของประชาคมมุสลิมโลก มีการรับรองฮาลาลมากกว่า 150,000 ผลิตภัณฑ์ ด้วยความร่วมมือของหน่วยตรวจรับรองฮาลาลทั้ง 40 จังหวัดทั่วประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทย ด้านความร่วมมือขององค์กรศาสนา กับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ การจัดทำโครงการ “อบรมสัมมนาหน่วยรับรองทั่วราชอาณาจักร” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพหน่วยรับรองฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมาตรฐานการรับรองฮาลาลให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาคมโลกได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กรรับรองฮาลาลของประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประธานฝ่ายฮาลาลทั้ง 40 จังหวัด คณะตรวจ/ที่ปรึกษาประจำสถานประกอบการส่วนกลาง จำนวน 350 ท่าน