รมช. มนัญญา เยี่ยมชมลงแปลงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮด จ.ขอนแก่น มุ่งรักษาคุณภาพ GAP

0
4736

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก ซึ่งได้รับรองการจัดการคุณภาพ GAP ณ สวนมะม่วงนงนุช ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออกโดยมีนายบุญส่วน แก้วไพฑูรย์ เป็นประธานของกลุ่มนั้น เป็นตัวอย่างของการสร้างกลุ่มของเกษตรกรในชุมชนที่มีความถนัดในด้านการปลูกผลไม้ โดยได้พัฒนาและนำความรู้ทางการเกษตรภายใต้การดูแลของกรมวิชาการเกษตร ร่วมกันจนได้รับการรับรอง GAP (Good Agricultural Practice) คือ ระบบการผลิตที่ถูกต้องในฟาร์ม โดยพิจารณาตั้งแต่พื้นที่การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีลักษณะตรงตามความต้องการ และมีความปลอดภัยต่อการบริโภค


“ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดนั้นได้รับรองการผลิตพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ GAP แบบกลุ่ม ซึ่งสามารถจัดจำหน่ายได้ทั้งภายในประเทศ และส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศ เป็นการสร้างมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อสินค้าได้ผ่านการรับรอง GAP ดังกล่าวต้องให้ความสําคัญกับการควบคุมมาตรฐาน ให้ดีอยู่เสมอ และปัจจัยหลักที่ต้องละเอียดรอบครอบคือ การทำบัญชีทั้งภายในครัวเรือน ของสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ให้ยั่งยืนและมั่นคง ในส่วนของการผลิตมะม่วง กลุ่มและชุมชนประสบผลสำเร็จแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการผลักดันพืชผักผลไม้อื่นๆ และขยายผลเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆต่อไป” รมช.กล่าว

Facebook Comments