รมช.มนัญญา แถลงข่าวการจัดงานโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9

0
4181

รมช.มนัญญา แถลงข่าวการจัดงานโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นเวทีแสดงวิทยาการความก้าวหน้าด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมไทย

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภายใต้แนวคิด “รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมและเป็นเวทีแสดงวิทยาการความก้าวหน้าด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมไทย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ มีแผนที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้มีความก้าวหน้าระดับนานาประเทศ ด้วยการเร่งขับเคลื่อนคุณภาพการผลิต การพัฒนาน้ำนมดิบ การเร่งถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ ๆ สู่เกษตรกร เพื่อสานต่อแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งปัจจุบัน อ.ส.ค อยู่ระหว่างดำเนินการภายใต้แผนวิสาหกิจ 5 ปี (2560 – 2564) โดยมุ่งส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ พร้อมกับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำนมดิบและหาช่องทางขายใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยในปี 2563 ทาง อ.ส.ค. ได้มีการกำหนดเป้าหมายอยู่ที่ 11,130 ล้านบาท เติบโตปีละ 10% ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเกษตรกรโคนมในทุกด้านเพื่อผลักดันไทยให้แข็งแกร่งอยู่ระดับแถวหน้าในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงโคนมเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ (Smart Farmer) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายในการยกระดับรายได้ให้ผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/คน/ปี และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังมุ่งเน้นในเรื่องฟาร์มประสิทธิภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมการผลิตตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง อาทิ การผลิตนมในรูปแบบฮาลาลให้ถูกหลักสากล เพื่อให้สามารถส่งขายไปทั่วโลกได้ เป็นต้น

ด้าน ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1) การให้ความรู้ด้านวิทยาการและนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม อาทิ การสัมมนาวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร การสาธิตและการจัดแสดงผลงานวิจัยด้านต่าง ๆ ที่ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน 2) ศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ เปิดให้เยี่ยมชมโรงงานผลิตนมไทย – เดนมาร์ค การนั่งรถพ่วงชมทิวทัศน์ความสวยงามของฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค ชมการสาธิตการรีดนมโค และการสาธิตทำปุ๋ยนมจากผู้เชี่ยวชาญของฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค 3) การจัดกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ 4) การจัดกิจกรรมออกร้านขายอาหารและสินค้า และ 5) กิจกรรมความบันเทิง ทั้งการแสดงดนตรีและคอนเสริ์ต การแสดงจากเยาวชน และกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม “Thai-Denmark Milksic Festival”

Facebook Comments