รมว.กษ. รณรงค์ลดต้นทุนผลิตข้าว ชป.เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเก็บกักน้ำ สนันสนุนภาคเกษตร

0
25999

วันนี้ (8 ก.พ.66) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริง โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเปิดงานดังกล่าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศและประชาชนทั่วไปที่สนใจการพัฒนาการผลิตข้าว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิตข้าว และแก้ไขปัญหาในการผลิตข้าวที่ปรับตัวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแสดง/สาธิต เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวที่เหมาะสม เป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพและเพิ่มผลตอบแทนในการผลิตข้าวคุณภาพดีต่อไป

ในส่วนของกรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน-อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยการขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำสำรองไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและสนับสนุนน้ำภาคการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง รวมถึงการสนับสนุนน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา รองรับการขยายตัวของทุกภาคส่วนในอนาคต อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตตัวเมืองอำนาจเจริญได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยทั้ง 2 โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (พ.ศ.2565-2568) หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้รวมจากเดิม 26.75 เป็น 40.36 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองอำนาจเจริญต่อไปในอนาคต