รมว.ธรรมนัสฯ ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งลำภาชี

0
55784

วันนี้(12 พ.ค.67) ณ ศาลาประชุม(บ้านเก่ากะเหรี่ยง) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการพังทลายของตลิ่งแม่น้ำลำภาชี โครงการอาคารทดน้ำบ้านท่าครูเทียนพร้อมระบบส่งน้ำ โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปการดำเนินงาน

ทั้งนี้ โครงการอาคารทดน้ำบ้านท่าครูเทียนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในพื้นที่ลุ่มน้ำภาชี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอจอมบึง จากปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และปัญาน้ำท่วมกัดเซาะตลิ่งพังในช่วงฤดูน้ำหลาก ปัจจุบันได้ดำเนินการออกแบบและจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยในที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มดำเนินโครงการในปี 2569-2571 ซึ่งหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำและยกระดับน้ำในแม่น้ำลำภาชี เพื่อส่งเข้าระบบชลประทาน ให้ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 80 ครัวเรือนได้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง มีพื้นที่ชลประทานได้รับประโยชน์กว่าอีก 3,600 ไร่ นอกจากนึ้ยังทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ริมตลิ่งได้อีกด้วย

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้กรมชลประทาน เร่งดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในพื้นที่ลุ่มน้ำภาชี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมก่อสร้างทำนบชั่วคราว เพื่อยกระดับน้ำเข้าพื้นที่ให้ชาวบ้านตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง ได้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูฝนนี้เป็นการเร่งด่วน