รมว.ธรรมนัส นำทีมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยือนบึงกาฬ ส่งเสริมที่ดินทำกิน พัฒนาพืชเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตเกษตรกร

0
40418

วันนี้(3 ธ.ค.66) ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร พร้อมมอบหนังสือให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก. 4-01) และเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโรงงานปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ โดยมี นายชูชาติ รักจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานที่ 5 นายอภิชาต ชุมนุมมณี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายสิงหา ผจงกิจการ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย


ทั้งนี้ กรมชลประทาน มีโครงพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งสิ้น 192 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 62,313 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์กว่า 252,547 ไร่ ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำได้รวม 123.34 ล้าน ลบ.ม. โดยในปี 2567-2570 ได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมอีกจำนวน 27 โครงการ สามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักรวมได้ถึง 139.60 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 67,473 ไร่ และเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์รวม 271,919 ไร่ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำให้แก่พื้นที่จังหวัดบึงกาฬและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกทั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรมากยิ่งขึ้น

ต่อจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเดินทางต่อไปยังแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง B.K.77 บ้านโพนแก้ว เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน และพบปะเกษตรกร พร้อมร่วมรับฟังปัญหาและความต้องของเกษตรกร นำมาขับเคลื่อนพัฒนาด้านการเกษตรให้ดีมากยิ่งขึ้น