รมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานภาคอีสาน มอบโฉนดเพื่อการเกษตร จ.ชัยภูมิ / ติดตามการปรับปรุงพนังกั้นน้ำพอง จ.ขอนแก่น

0
50051

เช้าวันนี้ (3 ก.พ.67) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ พร้อมมอบโฉนดเพื่อการเกษตร โดยมี นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมประทาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข เนื่องจากพื้นที่การเกษตร ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การปรับปรุงและบำรุงดิน และการจัดเตรียมพันธุ์พืช เป็นต้น เพื่อให้ความต้องการของเกษตรกรได้รับการแก้ไขได้อย่างตรงจุด ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ต่อมาในช่วงบ่าย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงพนังกั้นน้ำพอง โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และสรุปผลการดำเนินงาน ณ เทศบาลตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สำหรับการปรับปรุงพนังกั้นน้ำพอง กรมชลประทาน ได้นำเสนอแผนปรับปรุงเสริมระดับคันคลอง 3L-RMC ทั้งสองฝั่ง โดยที่คันคลองฝั่งซ้ายปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 8 เมตร พร้อมทำการป้องกันการกัดเซาะลาดด้านข้างด้วย Mattress บรรจุหินใหญ่ ส่วนคันคลองฝั่งขวาปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ตลอดความยาวคันคลอง และจะปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในปี 2564 และ 2565 ที่ผ่านมา รวมถึงปรับปรุงอาคารชลประทานและส่วนประกอบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบและมอบหมายให้กรมชลประทาน เร่งดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เพื่อช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุด