รมว.ธรรมนัส เยือนร้อยเอ็ด ลุยพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

0
59775

วันนี้(19 เม.ย. 67) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำยัง และฝายเก็บน้ำบึงมะอึ ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำฝายห้วยแดง(ทานะเวช) บ้านคำอุดม ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายไพฑูรย์ ศรีมุก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรายงานผลการดำเนินงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับโครงการแก้มลิงบึงมะอึพร้อมอาคารประกอบ เป็นการก่อสร้างฝายสันหยักพร้อมท่อลอดถนน ระบายน้ำได้ประมาณ 58.60 ลบ.ม./วินาที เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร เนื่องจากสภาพบึงมะอึปัจจุบัน ในส่วนที่ยังไม่ได้ขุดลอกมีสภาพตื้นเขิน และฝายน้ำล้นเดิมชำรุดเสียหาย ไม่สามารถเก็บกับน้ำไว้ได้ในช่วงฤดูแล้งได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ ได้ 400,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่

ในส่วนของโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำฝายห้วยแดง (ทานะเวช) เป็นการก่อสร้างฝายสันหยักพร้อมท่อลอดถนน ระบายน้ำได้ประมาณ 52 ลบ.ม./วินาที เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำได้ 100,000 ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 500 ไร่

ทั้งนี้ กรมชลประทานจะเร่งดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำได้อย่างยั่งยืน