รมว.ธรรมนัส เยือนเพชรบูรณ์ ลุยพัฒนาแหล่งน้ำ หวังลดปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง

0
40447

วันนี้ (6 มกราคม 2566) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมพบปะพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกร โดยมี นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นายสุชาติ กาญจนวิลัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความจุ 33.22 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกทั้งช่วงฤดูฝน และฤดูแล้ง รวม 8 ตำบล ของอำเภอหล่มสัก รวมพื้นที่ประมาณ 31,800 ไร่ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ยังขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ให้เพียงพอกับความต้องการและรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต กรมชลประทาน จึงได้พิจารณาเพิ่มความจุของอ่างฯ เป็น 37.96 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังมีแผนการดำเนินโครงการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ อาทิ การเก็บกักน้ำตอนบน และชะลอการไหลของน้ำ เพื่อตัดยอดน้ำในช่วงฤดูฝนบางส่วน สามารถนำน้ำไปใช้ในฤดูแล้งได้ และการผันน้ำเลี่ยงเทศบาลเมืองหล่มสัก โดยได้เสนอขอรับการจัดสรรประมาณเพื่อทำการศึกษาผลกระทบฯ ในปีงบประมาณ 2567

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้ กรมชลประทาน เร่งดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวอำเภอหล่มสัก ได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วต่อไป