รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ การจัดงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว จ.นครศรีธรรมราช

0
25875

บ่ายวันนี้ (27 ม.ค.66)  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงานจังหวัดนครศรีธรรมราช   นำโดยนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมพี่น้องเกษตรกร ให้การต้อนรับ ในงานถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปี 2566 ”  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไท อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๖  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับนโยบาย ตลาดนำการผลิต โดยนำแนวทางของโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน และสนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้สามารถควบคุมผลผลิตและราคาได้ รวมถึงผลักดันให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่เกษตรกร ในการเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ยกระดับมาตรฐานผลผลิต ซึ่งเกษตรกรสามารถกำหนดชนิดผลผลิตตามความต้องการของตลาดได้    ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านการผลิตที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันการแปรรูปผลผลิตเกษตรให้มีมูลค่าสูง และใช้การตลาดสมัยใหม่ เป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรรายย่อย ทั้งด้านการผลิตและการจำหน่าย

โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2565/66 มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้ประมาณ 95,000 ตัน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวของทั้งประเทศ ที่อยู่ประมาณ 1.33 ล้านตัน ศูนย์ข้าวชุมชน จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่มีความสำคัญยิ่ง และใกล้ตัวเกษตรกรที่สุดที่จะมาเติมเต็มปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ที่ยังขาดแคลน ดังนั้นศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 11 ศูนย์ มีเป้าหมาย การผลิตเมล็ดพันธุ์ ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวที่กำหนด

อีกทั้งกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการและสาธิต การใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพดี ให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และการบรรยายให้ความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ในการลดต้นทุนการผลิตข้าวมาปรับใช้ในศูนย์ข้าวชุมชน โดยวิทยากรผู้มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ และยังมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยเกษตรกรในพื้นที่        

นอกจากนี้ กรมการข้าวยังได้ให้ความสำคัญ นำคณะสื่อมวลชนและ กลุ่มเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนอาทิ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแหลม จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม การจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๖  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรับทราบ และเข้าใจข้อมูลองค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรมการผลิตด้านการเกษตร สำหรับใช้ประโยชน์ด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าวในการประกอบอาชีพทำนา เพื่อให้เกษตรกร  ผู้ปลูกข้าวมีความเข้มแข็ง มีรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืนสืบไป