“รศ.(พิเศษ) พลโท ดร.วีระ” เดินหน้าสานต่องาน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ สร้างสหกรณ์สีขาว

0
37006

วันที่ 23 มิ.ย.66 รศ.(พิเศษ) พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)แถลงข่าวถึงแนวนโยบายในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ หลังได้รับเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ชสอ. ในคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 โดยมี ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. และนางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. (สำนักบริหารงาน) ร่วมกิจกรรม ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี

รศ.(พิเศษ) พลโท ดร.วีระ กล่าวว่า ซึ่งในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ชสอ.มีผลการดำเนินงานที่ดีมาก ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และความมั่นคงทางการเงิน มีสหกรณ์สมาชิกจำนวน 1,100 สหกรณ์สินทรัพย์รวม 131,095 ล้านบาท บริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำไรสุทธิ 2,199 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 116 ล้านบาท ในอัตรา 5.60 % และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 5.00 % ในปี 2565 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องหนี้สิน ซึ่งเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ โดย ชสอ.ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ให้อยู่ดีกินดี สันติสุขตามหลักสหกรณ์ โดยการเพิ่มช่องทางการหารายได้ด้วยการประกอบอาชีพเสริม ซึ่งทาง ชสอ. สนับสนุนเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 2.9 ผ่านสหกรณ์ต้นสังกัด โดยไม่คิดดอกเบี้ย 5 เดือนแรก และให้ ผ่อนระยะยาวได้สูงสุด 60 เดือน ในด้านความมั่นคงของขบวนการสหกรณ์ จากการบริหารสินทรัพย์ที่ผ่านมาเกิดกำไรเพิ่มขึ้น มีหนี้เสียน้อย โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ประกาศอันดับเครดิด ชสอ. คงเดิมที่ระดับ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงิน ภายใต้การบริหารงานตามนโยบาย ยึดหลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์สหกรณ์

ทั้งนี้ ชสอ. มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล ฉบับที่ 1 (2565-2569)  โดยมีวิสัยทัศน์ : “เพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ เพียงพอและทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบเครือข่ายสหกรณ์ในประเทศไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมจัดทำห้องสมุดสหกรณ์ดิจิทัล เป็นแหล่งรวมการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการงานของ ชสอ. รวมทั้งได้จัดทำแหล่งเรียนรู้เสมือนจริงฯเป็นแหล่งรวมเนื้อหาทางด้านการสหกรณ์ รวมถึงนวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ในรูปแบบข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิโอ เป็นต้น ดำเนินการให้เป็นข้อมูลดิจิทัล ซึ่งสามารถสืบค้น ค้นคว้า หนังสือเครือข่าย (Networking) ที่เหมาะสมให้สามารถบริการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายอื่นๆ

นอกจากนี้ ชสอ. ยังได้จัดทำช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เพื่อคนสหกรณ์ ใช้เป็นช่องทางการซื้อ/ขายสินค้า โดยใช้ Line OpenChat ในการจัดการความรู้ด้านสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องโดยมีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน และต่อมาได้เพิ่ม Platform การซื้อ-ขาย ผ่านทาง Facebook และจัดอบรมสหกรณ์สมาชิกตามโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบร้านค้าออนไลน์บน Facebook สอนปฏิบัติการสร้างเพจขายสินค้า จำนวน 19 สหกรณ์ สมาชิกผู้เข้าร่วม 1,224 คน

“ชสอ.พร้อมนำสหกรณ์ออมทรัพย์พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ และเอื้ออาทรต่อสังคม โดยมีกิจกรรมเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกและหน่วยงานต่างๆ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน ของมูสนิธิรามาธิบดี  มียอดเงินบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท และยังได้บริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 แห่งๆ ละ 1 แสนบาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาทเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานกรรมการ ชสอ. นำคณะผู้แทน ชสอ. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทอคี (ห้วยสินา) ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ซสอ. สนับสนุนเป็นประจำทุกปี สำหรับการจัดสร้างอาคารมีมูลค่า 600,000 บาท และอุปกรณ์กิจกรรมอีก 35,000 บาท และ ชสอ. ยังได้ทำกิจกรรมอื่น ๆ ในการพัฒนา ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก ในกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติโดยมียอดเงินออมรวม 25,890 ล้านบาท และขอยืนยันว่า ชสอ.มุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้นโยบาย ซื่อสัตย์ สุจริต สีขาว สะอาด โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล”ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าว