รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตาม 2 โครงการสำคัญ ช่วยบริหารจัดการน้ำได้ทั้งเชียงใหม่และลำพูน

0
10310

วันนี้ (20 พ.ย.63) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฝายบ้านใหม่ปางเติมพร้อมระบบส่งน้ำ โดยมีนายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 และนายพิชาญ ปัญญามงคล ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการฝายบ้านใหม่ปางเติมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้ง ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมสมาชิกได้แสดงความขอบคุณกรมชลประทานที่ได้ก่อสร้างฝายบ้านใหม่ปางเติมและระบบส่งน้ำให้แก่ชุมชนในพื้นที่ เนื่องจากสร้างประโยชน์เป็นอย่างมากให้กับชุมชน ปัจจุบันฝายบ้านใหม่ปางเติมแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยระบบส่งน้ำพร้อมอาคารปะกอบ ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 42.67% ซึ่งภายหลังจากที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีผู้ได้รับประโยชน์จากฝายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้กับพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลแม่วาง โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม และชาวบ้านที่รวมตัวเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำในการปลูกหอมหัวใหญ่ ข้าวโพด และลำไย ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทานยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในโครงการเร่งก่อสร้างระบบส่งน้ำให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยเร็ว พร้อมทั้งให้สำนักงานชลประทานที่ 1 สร้างการมีส่วนร่วมแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ พร้อมขอความร่วมมือในการประสานงานและทำความเข้าใจกับชุมชน เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็วโดยเร็ว

โดยในช่วงบ่าย รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโครงการเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตรงตามแผน เนื่องจากเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มปริมาณน้ำ ทำให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งลุ่มน้ำปิงตอนบน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนให้มีน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภคได้อย่างเพียงพอ โดยได้เน้นย้ำให้การก่อสร้างต่างๆ ต้องมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องจักรเครื่องมือ และบุคลากรที่เหมาะสม มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทานได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมานพร้อมอาคารประกอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 เพื่อทดน้ำเข้าอุโมงค์ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 นี้