รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปตร.เชียรใหญ่) จ.นครศรีธรรมราช

0
7577

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2563) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ในฐานะประธานการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี พ.ศ.2564 นำคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปตร.เชียรใหญ่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง สำนักงานชลประทานที่ 15 โดยมี นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 และเจ้าหน้าที่โครงการให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานในด้านต่างๆ ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปตร.เชียรใหญ่) จ.นครศรีธรรมราช

ในการนี้รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ได้ตรวจติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และประตูระบายน้ำเชียรใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการน้ำโดยคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ จากนั้นเดินทางไปยังสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการศึกษาและวิจัย เกี่ยวกับความต้องการใช้น้ำชลประทานเพื่อเกษตรกรรม

ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน จัดขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของกรมชลประทาน ที่เป็นหน่วยบริการประชาชนของกรมชลประทาน มุ่งมั่น ทุ่มเท ทั้งแรงกายและสติปัญญาสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกรมชลประทาน ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการน้ำ อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นายนัทธวุธ บุญมา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปตร.เชียรใหญ่) ได้นำเสนอผลงานของโครงการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ซึ่งเป็นเป็น 1 ใน 6 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง สำนักงานชลประทานที่ 15 รับน้ำจากแม่น้ำปากพนังและคลองเชียรใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมด 83,300 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่การปกครองบางส่วนของอำเภอเชียรใหญ่และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 5 ตำบล 49 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานจะเป็นพื้นที่ปลูกข้าว ปาล์มน้ำมัน และพืชผัก เป็นหลัก มีการจัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) กลุ่มบริหารการใช้น้ำ หน่วยงานราชการในท้องถิ่น ประชาชน อาสาสมัครชลประทาน และเจ้าหน้าที่ชลประทาน บริหารจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อจัดสรรน้ำอย่างเท่าเทียม ลดความขัดแย้งในพื้นที่ โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปตร.เชียรใหญ่) เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมชลประทานได้กำหนดไว้