รองอธิบดีกรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว จังหวัดนครสวรรค์

0
10325

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์


ในการนี้ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว ดังกล่าว


สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว มีพื้นที่ 4.567 ตารางกิโลเมตร ขนาดความจุ 160,000 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 200 ไร่ พื้นที่เพาะปลูก จำนวน 276 ไร่ มีครัวเรือนผู้ใช้น้ำ 130 ครัวเรือน แบ่งเป็นการใช้แหล่งน้ำจาก 2 ส่วน ได้แก่ น้ำจากสระบ่อดินขาว และน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก ถือเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ได้มีการพัฒนาพื้นที่สระบ่อดินขาวให้เป็นพื้นที่แก้มลิง ที่สามารถกักเก็บน้ำในฤดูฝน สำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทั้งยังช่วยรับน้ำหลากจากเขาวง เพื่อสนับสนุนน้ำไปใช้ในพื้นที่แปลงเกษตรของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 766 ไร่ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎร โดยได้น้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ เข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้มีน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ สร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนได้อย่างร่มเย็น

โดยในส่วนของ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการพัฒนาด้วยการขุดบ่อหน่วงน้ำเพื่อดักน้ำและส่งน้ำเติมสระบ่อดินขาว แล้วเสร็จสมบูรณ์ จำนวน 3 แห่ง รวมพื้นที่เก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 10,700 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งมีการจัดทำคลองไส้ไก่ เพื่อเชื่อมต่อระบบส่งน้ำเข้าแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริให้แก่ชุมชน

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง และทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงในสระบ่อดินขาว จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎร ที่มาร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ