“รองฯกาญจนา” ลุยโคราช เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์ฯ ส่งเสริมใช้มาตรฐาน GMP ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์

0
29229

วันที่ 24 พ.ค.66 นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์แปลงใหญ่นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมติดตามโครงการยกระดับและส่งเสริมการนำมาตรฐาน GMP ไปใช้ในสถานประกอบการ โดยความร่วมมือระหว่าง มกอช. กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่องการตรวจติดตามคุณภายใน และการใช้รายการตรวจประเมินตามมาตรฐาน GMP เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มีมูลค่าและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น