รองฯประพิศ ติดตามงานประตูระบายน้ำแม่น้ำยมตอนล่าง จ.พิจิตร ย้ำฝนหน้านี้ต้องเก็บน้ำได้บางส่วน

0
12358

รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างประตูบายน้ำในแม่น้ำยม จังหวัดพิจิตร พร้อมประชุมเข้มเร่งเครื่องงานก่อสร้างให้เก็บกักน้ำได้บางส่วนในช่วงปลายฤดูฝนที่จะถึงนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้ำในแม่น้ำยมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยประตูระบายน้ำบ้านวังจิก และประตูระบายน้ำท่าแห พร้อมประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ รวมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานโดยให้ระดมเครื่องจักร และกำลังคน เร่งรัดการทำงานอย่างเต็มกำลัง และให้วางแผนเตรียมความพร้อมทั้งในด้านวิศวกรรม กรอบแผนงานและงบประมาณโครงการ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำ จนไม่สามารถทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้


สำหรับการก่อสร้างโครงการประตูระบายบ้านวังจิก สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 ตำบลวังจิก และหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มักจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตร รวมทั้งประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตตำบลวังจิก และตำบลโพธิ์ประทับช้าง จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของราษฎรในพื้นที่ หากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถทดน้ำและเก็บกักน้ำในลำน้ำยมได้กว่า 4.10 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมไปถึงลำน้ำสาขาและหนองบึงบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำยมได้อีกประมาณ 2.07 ล้านลูกบาศก์เมตร มีขีดความสามารถระบายน้ำได้ประมาณ 2,053.29 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 37,397 ไร่ ครอบคลุม 6 ตำบล 3 อำเภอ ของจังหวัดพิจิตร

จากนั้น รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ติดตามงานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท่าแห ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม ซึ่งมีผลการดำเนินงานไปแล้วกว่าร้อยละ 43 ในส่วนของโครงการประตูระบายน้ำท่าแห และโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ได้สั่งการให้ผู้ควบคุมงานทั้ง 2 โครงการ เร่งดำเนินการก่อสร้างให้สามารถเก็บกักน้ำให้ได้บางส่วนในช่วงปลายฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง แม้โครงการฯจะยังไม่แล้วเสร็จก็ตาม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และสามารถนำน้ำมาใช้ได้ในช่วงฤดูแล้ง พร้อมสั่งการให้มีการจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการทำแก้มลิงบริเวณทั้งสองฝั่งของแม่น้ำยม เพื่อใช้ในการเก็บกักน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีมากขึ้น


อนึ่ง กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยมจำนวน 4 แห่ง ภายใต้โครงการอาคารบังคับน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง ประกอบไปด้วย ประตูระบายน้ำวังจิก ตำบลวังจิก ประตูระบายน้ำท่าแห ตำบลกำแพงดิน ประตูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม และประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง จะเริ่มก่อสร้างในปี 2564 เพื่อสนับสนุนน้ำใช้ประโยชน์ทั้งภาคการเกษตร อุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนในบริเวณลุ่มน้ำยม เมื่อการก่อสร้างทั้ง 4 โครงการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักรวมทั้งหมดกว่า 38.91 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้นกว่า 198,746 ไร่ อันจะช่วยสร้างประโยชน์จากการใช้น้ำ ส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น