รองฯเดช ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านและติดตามจ่ายค่าที่ดินอ่างลำน้ำชีฯ

0
42660

วันนี้ (16 ก.ค.) นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายอภิชาติ ชุมนุมมณี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ นายอานนท์ ยิ้มแก้ว ผู้อำนวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และนายพุทธิพงษ์ ม่วงศิลปะ นายอำเภอหนองบัวระเหว ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินและที่ดินพร้อมทั้งพบปะรับทราบปัญหาจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจาการก่อสร้างโครงการ


รองอธิบดีได้ให้นโยบายกับเจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินและผู้เกี่ยวข้อง เน้นย้ำให้มีการการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเจ้าของทรัพย์สินรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และความก้าวหน้าในการจัดหาที่ดินอย่างทั่วถึง รวมทั้งเร่งรัดการจ่ายค่าทรัพย์สินให้กับชาวบ้านโดยเร็วและมีความโปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย


ทั้งนี้ เมื่อกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ 70.21 ล้านลูกบาศก์เมตร จะเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนสถานีสูบน้ำตามลำน้ำชี ตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนในเขตจังหวัดชัยภูมิจนถึงจุดบรรจบลำน้ำพองในเขตจังหวัดขอนแก่น พื้นที่รับประโยชน์ รวม 75,000 ไร่ รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ