รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เร่งดำเนินการปราบปรามสุกรเถื่อน สร้างโอกาสให้เกษตรกรรายย่อย เพิ่มศักยภาพการผลิตวัคซีน

0
35586

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ให้รับมอบหนังสือจากตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ในประเด็นราคาผลผลิตตกต่ำ การลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งผิดกฎหมาย รวมถึงการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับเกษตรกรทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มรายย่อย ภายหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กำกับดูแลการปราบปรามสินค้าภาคการเกษตรที่นำเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาด้านปศุสัตว์ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งดำเนินการปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อนจากต่างประเทศ สำหรับกรณีที่มีตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งเนื้อสุกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบก่อนนำเข้านั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ จะมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบตูคอนเทนเนอร์ดังกล่าวเพิ่มเติมอย่างโปร่งใส

สำหรับแนวทางการเร่งแก้ไขปัญหา อุปสรรค จากข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ในประเด็น
โรคระบาดในสัตว์นั้น จะมีการตั้งคณะกรรมการในการศึกษาเรื่องการผลิตวัคซีนป้องกันโรคระบาดให้แก่เกษตรกรรายย่อย

เพื่อเป็นการลดการพึ่งพาวัคซีนจากต่างประเทศ รวมถึงแนวทางการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรรายย่อยมีช่องทางการจำหน่ายในประเทศมากขึ้น ตามนโยบายด้านเกษตรกรรม ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยใช้กลไกอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ การเข้ามาดูแลด้านราคาผลผลิตเกษตรให้เป็นธรรม การเพิ่มโอกาสทางการค้าและกลไกตลาดโดยอาศัยความมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นต้น เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีความอยู่ดีกินดี และยั่งยืนต่อไป