รัฐมนตรีเกษตรฯ เฉลิมชัย ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช พร้อมมอบ ส.ป.ก. เร่งพัฒนาพื้นที่

0
7131


นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) และติดตามโครงการถนนท่องเที่ยวในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ว่า ตามที่ได้มีการพูดคุยกับราษฎรในพื้นที่ ได้ทราบว่าราษฎรมีความต้องการให้หน่วยงานราชการเข้ามาพัฒนาที่ดินของ ส.ป.ก. ในการสร้างถนนและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งหากรัฐบาลมีการเข้ามาพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จะทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังทำให้ราษฎรสะดวกในการเดินทางด้วย


ทั้งนี้ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน 17 อำเภอ 64 ตำบล เนื้อที่ประมาณ 486,937 ไร่ เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแล้ว 16 อำเภอ 63 ตำบล 239 หมู่บ้าน จำนวน 41,813 ราย 54,085 แปลง เนื้อที่ประมาณ 480,237 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.62 ของพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่นี้ มีโครงการสำคัญ คือ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีกิจกรรมในการส่งเสริมพืชสมุนไพรโดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกร 2) โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื้องมาจากพระราชดำริ มีการฝึดอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปสมุนไพร น้ำมันเขียว น้ำมันเหลือง โลชั่นกันยุง และสเปรย์ฉีดยุง 3) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร และสนับสนุนพันธุ์ไม้เพื้อปลูกในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน
“รัฐบาลพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของประชาชน และพร้อมที่เข้าไปช่วยแก้ไข ซึ่ง ส.ป.ก. จะเข้ามาก่อสร้างถนนให้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางและนำผลผลิตออกไปจำหน่าย แต่ต้องมีการวางแผนในอนาคตข้างหน้าในการวางแนวเขตทางให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อไป” นายเฉลิมชัย กล่าว