รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเปิดการสัมมนาร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมหาคำตอบ “เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง”

0
7486

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเปิดสัมมนาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมหาคำตอบ “เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง” ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่ทรงมีต่อการสหกรณ์ไทย จึงเห็นควรจัดงาน “วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” มีกิจกรรมบำเพ็ญพระกุศล ถวายแด่พระราชวรวงค์เธอรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ โดยกำหนดให้มีการจัดงานวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคมของทุกปี และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่าง ๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว สถานประกอบการ ไม่เว้นแม้แต่ภาคสหกรณ์ โดยเฉพาะสมาชิกสหกรณ์ได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ ต้องหยุดประกอบกิจการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ส่งผลให้สมาชิกขาดรายได้และไม่มีเงินส่งคืนเงินกู้ให้กับสหกรณ์ รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จึงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้มีนโยบายที่จะช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ประกอบกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 ที่มีการแก้ไขปี 2562 และมีการออกกฎกระทรวง 13 ฉบับนั้น อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์พอสมควร ดังนั้น ก่อนที่จะได้มีการประกาศเป็นกฎกระทรวง สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ติดตามอย่างใกล้ชิดจึงได้เปิดเวทีการสัมมนาร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมหาคำตอบ “เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง” ในวันดังกล่าวด้วย

 “ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรสหกรณ์ ได้เข้าไปดูแลพี่น้องเกษตร ทั้งในเรื่องของการจัดหาตลาด การจำหน่ายสินค้า โดยมีการวางแผนให้สหกรณ์ทั่วประเทศมีการกระจายสินค้า และสนับสนุนให้คนไทยใช้สินค้าไทย บริโภคของไทยให้มากที่สุด อีกทั้งยังสนับสนุนการขยายตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น โดยจะต้องพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้าเกษตร ซึ่งนอกจากหน่วยงานของภาครัฐแล้ว ยังได้บูรณาการร่วมกับเอกชน ในการช่วยขยายตลาด เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้เกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรแปลงใหญ่ และสำหรับในส่วนของหนี้สินสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ ก็มีมาตรการในการเข้าไปช่วยในเรื่องการพักชำระหนี้ และการพักดอกเบี้ย เป็นต้น เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ภาครัฐพร้อมจะเข้าไปดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้กับพี่น้องเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้” นายเฉลิมชัย กล่าว

 ด้าน นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการทำบุญบำเพ็ญพระกุศล ถวายแด่พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมคาราวานสินค้าสหกรณ์ การระดมความความคิดเห็นลักษณะร่วมคิดร่วมทำเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตามแนวคิด New Normal สะท้อนแนวคิดฝ่าวิกฤตการลงทุนหุ้นกู้ : กรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวง 13 ฉบับ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ เปิดเวทีรับฟังปัญหาจากสหกรณ์เจ้าหนี้ที่ลงทุนหุ้นกู้และหุ้นสามัญในบริษัทการบินไทยฯ อันจะเป็นแนวทางใหม่ ๆ ที่นำไปสู่ในการลงทุนกับแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงน้อยหรือไม่มีความเสี่ยงของสหกรณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสหกรณ์ให้เกิดขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการสหกรณ์ เหมือนดั่งที่พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงตั้งพระทัยจะให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งของพี่น้องชาวไทยตลอดมา