วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

0
2493

กระทรวงเกษตรฯ นำโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการฯ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมหม่อนไหม อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมการข้าว ผู้บริหาร และข้าราชการ จากหน่วงงานต่างๆภายใต้กระทรวงเกษตรฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ให้ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านจนถึงปัจจุบัน

นับเป็นเวลา 64 ปีแล้วที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ ภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 โครงพระราชดำริฝนหลวง จึงได้ถือกำเนิดขึ้นและสร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้นนั้น ยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และมีการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

.

และในอีกหลายประเทศได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำเทคนิคจากตำราฝนหลวงพระราชทานไปปรับใช้แก้ปัญหาความแห้งแล้งในประเทศของตัวเอง จึงถือได้ว่าโครงการพระราชดำริฝนหลวง เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพอย่างแท้จริง และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและมวลมนุษยชาติด้วย

ด้าน นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang” ซึ่งนอกจากจะมีพิธีถวายราชสักการะแด่องค์พระบิดาแห่งฝนหลวงแล้ว ยังมีการแสดงนิทรรศการ สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang โดยได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวการสืบสานน้อมนำตำราฝนหลวงพระราชทานมาปฏิบัติการฝนหลวงในภารกิจต่าง ๆ เช่น แก้ไขปัญหาภัยแล้ง บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า การเติมน้ำในเขื่อน การบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ การรักษาการปฏิบัติการฝนหลวง ในความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และการต่อยอดเทคโนโลยีฝนหลวงด้วยงานวิจัยโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงให้มากขึ้น ทันต่อสถานการณ์ และสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ตลอดจนนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานร่วมบูรณาการ อาทิ กองทัพอากาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกมากมายกว่า 100 ร้านค้า เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร อาทิ ผัก ผลไม้ อาหารสด และอาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาประหยัด รวมทั้งยังมีกิจกรรมการสาธิตเสริมสร้างอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การสอนการตัดเย็บกระเป๋าผ้า สาธิตการแปรรูปอาหารจากปลา การทำพุดดิ้งไข่ การเสวนาความรู้ฝนหลวง และการแสดงดนตรีโฟล์คซอง เป็นต้น

 

#AllnewsExpress