วันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน : LDD Volunteered Soil Doctor Day“10 กุมภา หมอดินอาสา ผู้นำพาอาหารปลอดภัย”

0
22529

กรมพัฒนาที่ดินได้ริเริ่มจัดตั้งหมอดินอาสาใน ปี 2538 เริ่มต้นจากหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน และจัดให้มีผู้แทนหมอดินอาสาระดับตำบล อำเภอ จังหวัด จนปัจจุบันมีอาสาหมอดินจำนวนมากถึง 77,000 คน นับเป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษ จากการทุ่มเททำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ จนกรมพัฒนาที่ดินได้รับการขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่า กรมหมอดิน


ในทุกๆ ปี กรมพัฒนาที่ดินจัดให้หมอดินอาสาได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และต่อยอดความรู้ทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินภายใต้โครงการอบรมหมอดินอาสา เพื่อปรับกระบวนทัศน์สู่การทำงานเชิงรุก รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อภาคการผลิต และการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริการเกษตรกร จนเกิดการสร้างเครือข่ายหมอดินอาสากลุ่มต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายทั้งในด้านการจัดการดิน ที่ดิน ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เกษตรอินทรีย์ และการจัดการการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


เพื่อเชิดชูเกียรติหมอดินอาสา ผู้เสียสละและทุ่มเทการทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินในการอนุรักษ์ พัฒนา ดูแลดินและที่ดินทางการเกษตรมาอย่างยาวนาน กรมพัฒนาที่ดิน ได้ประกาศให้วันที่10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันหมอดินอาสา (LDD Volunteered Soil Doctor Day) เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของหมอดินอาสา และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ในการที่จะได้มาร่วมงานและให้คำมั่นสัญญาจะดูแลกันและกัน และดูแลทรัพยากรดินของประเทศตลอดไป โดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นปีแรกของการจัดงานวันหมอดินอาสา ภายใต้ธีมงาน “หมอดินอาสา ผู้นำพาอาหารปลอดภัย”

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ หมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน lddmordin.ldd.go.th

#10กุมภาวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน
#หมอดินอาสาผู้นำพาอาหารปลอดภัย