วิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์ฯ อ.วังน้ำเขียว มุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้า ดันอาคารรวบรวมผลผลิตสู่ GMP

0
36492

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์แปลงใหญ่นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว เป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้อินทรีย์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยสมาชิกกลุ่มฯ มีการปลูกผักอินทรีย์ในลักษณะการรวมกลุ่มธรรมชาติในพื้นที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว โดยหน่วยงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา จัดหาที่ดินให้กับผู้ไร้ที่ดินทำกิน และดำเนินโครงการผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยจัดที่ดินให้เฉลี่ยคนละ 2 ไร่ 2 งาน ตั้งแต่ปี 2549   

กลุ่มได้จดทะเบียนเป็น “วิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์แปลงใหญ่นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเขียว” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ปัจจุบันมีสมาชิก 32 ราย  พื้นที่ปลูกผักรวมทั้งสิ้น 73.25 ไร่ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว สนับสนุนส่งเสริมด้านองค์ความรู้ และสนับสนุนเครื่องมือทางการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สนับสนุนอาคารรวบรวมผลผลิต และที่ทำการสำนักงานของกลุ่ม ฯ

ผลผลิตผักสดอินทรีย์ของกลุ่มฯ มีจำนวนมากกว่า 30 ชนิด อาทิ ผักสลัด (คอสเขียว กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เบบี้คอส) คะน้าฮ่องกง คะน้ายอด ผักบุ้งจีน กวางตุ้งฮ่องเต้ โขมเขียว โขมแดง เป็นต้น ซึ่งได้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ (มกษ.9001-2564) และที่สำคัญสมาชิกทั้งหมดผ่านการรับรองตามมาตรฐาน Organic Thailand ทุกแปลง ตลาดรับซื้อผลผลิตที่สำคัญมีทั้งรูปแบบบริษัท ร้านค้ารายย่อยในพื้นที่/นอกพื้นที่ รวมทั้งนักท่องเที่ยว

แต่กลุ่มฯ ก็ไม่ได้หยุดยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิต จึงได้ร่วม โครงการยกระดับและส่งเสริมการนำมาตรฐาน GMP ไปปฏิบัติใช้ในสถานประกอบการ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อพัฒนาอาคารรวบรวมผลผลิตผักอินทรีย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ.9047-2560)

นายชัยชนะ สืบสิงห์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์แปลงใหญ่นิคมเศรษฐกิจพอเพียง   อำเภอวังน้ำเขียว กล่าวว่า แม้ผลผลิตผักอินทรีย์ของกลุ่มจะได้มาตรฐาน GAP และOrganic Thailand   ก็ตาม แต่เราก็อยากได้รับการรับรองตามมาตรฐาน โดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ทั้งนี้กลุ่มได้รับการสนับสนุนจาก มกอช.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ  ที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ.9047-2560) พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กระบวนการรวบรวมผลผลิต ตั้งแต่การรับวัตถุดิบจากสมาชิกการจัดเตรียม การคัดเลือกผลิตผล การบรรจุผลิตผล การเก็บรักษาผลิตผล รวมถึงการขนส่ง เพื่อให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพที่เหมาะสม ซึ่งอาคารของกลุ่มฯ เป็นเพียงอาคารรวบรวมผลผลิตผักอินทรีย์เพื่อขายส่งให้กับลูกค้านำไปคัดบรรจุเอง และในอนาคตก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นโรงคัดบรรจุผักอินทรีย์

ขณะนี้อาคารรวบรวมผักอินทรีย์ของกลุ่มฯ มีความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐาน GMPโดยได้ดำเนินการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ.9047-2560) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาออกใบรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“หากกลุ่มฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP จะช่วยยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มีมูลค่า และความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญช่วยตอกย้ำให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลผลิตผักอินทรีย์ของเราว่าได้มาตรฐาน ปลอดภัย เพราะตลอดห่วงโซ่การผลิตผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกขั้นตอน” ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์ อำเภอวังน้ำเขียวกล่าวทิ้งท้าย