ศสพ.ขอนแก่น ติวเข้มเกษตรกร ยกระดับการเลี้ยงชันโรง พร้อมดันสู่มาตรฐานน้ำผึ้งชันโรง

0
33486

 

นายฉัตรชัย สิทธิหาโคตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวภัทรมาศ พานพุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “สถานการณ์การเลี้ยงชันโรงและแมลงเศรษฐกิจในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ” และ “บริบทของกรมส่งเสริมการเกษตรในการพัฒนาการเลี้ยงชันโรง และแมลงเศรษฐกิจ” ในการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานน้ำผึ้งชันโรง ภายใต้โครงการวิจัย “การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากชันโรงและการจัดทำมาตรฐานสินค้าจากผึ้งชันโรง โดยใช้เกณฑ์ด้านจุลชีววิทยาและสารพิษตกค้าง” โดยมี นายปราการ วีรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมีเกษตรกร และผู้สนใจในพื้นที่ภาคตะวันออกเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 53 คน ณ สวนนาสามดี ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายฉัตรชัย สิทธิหาโคตร กล่าวว่า การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นโดย สวก. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรง ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานน้ำผึ้งชันโรง ภายใต้โครงการวิจัย “การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากชันโรงและการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรจากชันโรง โดยใช้เกณฑ์ด้านจุลชีววิทยาและสารพิษตกค้าง” ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สวก. ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมี ดร.จักราวุธ ไม้ทิพย์ อาจารย์ สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระลอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เป็นเจ้าของโครงการวิจัย