สทนช.เร่งขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ 3 จังหวัด 2 ลุ่มน้ำ ในภาคกลางอย่างยั่งยืน

0
25717

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม ความร่วมมือการแก้ปัญหาคุณภาพน้ําพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด (จังหวัดสมทุรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี) ในโครงการศึกษาการ บริหารจัดการน้ํา พื้นที่รอยต่อลุ่มน้ําแม่กลอง เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อน การบริหารจัดการน้ําที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมระบุขณะนี้จังหวัดเตรียมการจัดทำผังน้ำรวมของจังหวัด เพื่อระดมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่องน้ำเสียที่เรื้อรังมานาน ทั้งนี้ จะมีการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในการแก้ปัญหาด้วย โดยมี สทนช.เป็นตัวกลาง

เลขาธิการ สทนช. กล่าวด้วยว่า จะเร่งเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม เช่น กรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแก้ปัญหา และการรับรู้ของชุมชน คนในพื้นที่ มีหน่วยงานรับผิดชอบ และขอบข่ายที่ชัดเจน

โดยก่อนหน้านี้ สทนช. ได้มีแผนการมีกิจกรรมร่วมกันระดับชุมชน ตามหลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อรณรงค์ ปลูกจิตสํานึก และ สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน สู่การขยายผลตั้งแต่ระดับพื้นที่สู่ระดับลุ่มน้ํา

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวมีความเป็นรูปธรรม สทนช. จึงจัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด (จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในพื้นที่รอยต่อ ระดับชุมชนตามหลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) และรณรงค์ ปลูกจิตสํานึก และการบูรณาการความร่วมมือของ ทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับพื้นที่ สู่ระดับลุ่มน้ํา

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะ จังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวง ให้ความอนุเคราะห์การจัดกิจกรรม และให้โอวาทธรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่