สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดโครงการ ศอท. เมืองพัทยา ตามยุทธศาตร์ NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ก้าวไกลสู่ มหานครการท่องเที่ยวของโลก ได้ สมชาย พลจร (อ.โด)มืออาชีพ มาบริหารโครงการฯ

0
6644

วันนี้ ที่โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา ได้มีการจัด งานประชุมเสวนาภาคีเครือข่ายประชารัฐ (A Plan For Pattaya) โดยมี คุณสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ตนเองได้มีนโยบาย สร้างการมีส่วนร่วม”ช่วยกันดูแล บ้านเรา เมืองเรา พัฒนาสู่มหานครการแห่งการท่องเที่ยวของโลกในอนาคต และลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานราชการเพื่อบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ โดยเสริมสร้างด้านพลังทางสังคมทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วม ในวาระแห่งการร่วมคิด ร่วมทำ ”ร่วมพัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างสมดุล” จึงได้สร้างสรรค์กลุ่มนโยบายในการบริหารราชการเมืองพัทยาไว้เป็น 4 กลุ่มนโยบายด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มนโยบายที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ , กลุ่มนโยบายที่ 2 ด้านสังคม , กลุ่มนโยบายที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ , กลุ่มนโยบายที่ 4 ด้านวัฒนธรรม และด้วยยุทธศาสตร์และนโยบายดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายมาโดยตลอด โดยปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่เมืองพัทยาต้องเร่งรัดคือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยความร่วมมือของ “พัทยาทีม”บริการสาธารณะเต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่องทั่วถึงทุกพื้นที่เมืองพัทยา ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง และยกระดับการบริการผ่านระบบสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น ไลน์ เฟสบุ๊ก มาใช้ในการยกระดับการทำงานของเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีช่องทางบริการผ่าน คอลเซ็นเตอร์ 1337 “เดือดร้อน” หมายเลขเดียว 24 ชั่วโมง เมืองพัทยา จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เมืองพัทยา (ศอท.)ขึ้น ซึ่งมีหน้าที่อำนวยการแบบบูรณาการเชิงรุก ดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ จากข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับราชการเมืองพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเร่งรัด ตรวจสอบและติดตามผล การชี้แจงทำความเข้าใจ การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ร้องเรียน การประชุม การตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การเร่งรัดผลักดันให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นรูปธรรม การดำเนินโครงการศอท.เมืองพัทยาดังกล่าว ทำให้เมืองพัทยารับรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นจากคณะกรรมการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปี 2558 ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและมาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเป็นไปตามการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปัจจุบัน ท่านสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มียุทธศาสตร์และนโยบาย พัฒนาเมืองพัทยา ไปสู่ “NEO PATTAYA พัทยาโฉมใหม่ ก้าวไกลไม่ทิ้งกัน” ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกัน ด้วยเป้าหมายในการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างเต็มรูปแบบ” เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ศอท. สำนัก ปลัดเมืองพัทยาได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น

วัตถุประสงค์การประชุมเสวนาภาคีเครือข่ายประชารัฐ (A Plan For Pattaya) ๑. เพื่อรวมพลังการพัฒนาความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมกับสังคม ทำให้ประชาชนเข้าใจปัญหาสังคมและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเกิดสังคมพลเมือง (Civic Society) ที่ประชาชนมีความเข้าใจปัญหาของพัทยาและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมกันพัฒนาสร้างเมืองพัทยามหานครที่น่าอยู่อาศัย ๒. เพื่อถักทอเครือข่ายและมีอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมมือกันดำเนินงานเพื่อสาธารณะก่อให้เกิดประโยชน์และราชการเมืองพัทยาต่อสังคมเมืองพัทยาและประเทศตามยุทธศาสตร์ NEO. Pattaya
๓. เพื่อทำให้ภาคีเครือข่ายร่วมปฏิบัติงานเพื่อสาธารณประโยชน์เมืองพัทยาปฏิบัติงานในลักษณะจิตอาสาหรืออาสาสมัคร เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะ “ภาคี” ลดข้อจำกัดทางราชการ ร่วมมือกันดำเนินงานให้สาธารณะ ก่อเกิดประโยชน์กับราชการเมืองพัทยา ต่อสังคมเมืองพัทยาและประเทศ

Facebook Comments